เกษียณอายุราชการ

  Contact

  ทรัพยากรมนุษย์ คุณค่าบุคคล ระบบราชการ  

เดือนกันยายน เป็นเดือนเกษียณอายุราชการ 60 ปี ของข้าราชการทุกคน  ยกเว้นผู้ต่ออายุราชการ  กิจกรรมหนึ่งที่พึงมีคือ พิธีเกษียณอายุราชการเพื่อรำลึกและให้เกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ปีนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน  80  ท่าน  โดยมีกิจกรรมการรำอวยพร  การบายศรีสู่ขวัญ  พิธีมอบของที่ระลึก  และสุนทรพจน์จากอธิการบดี  ผู้แทนผู้เกษียณ  และผู้แทนชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ  และอาลัยรัก  การรับราชการจนถึงวันสุดท้าย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 52738, Created: , Updated, 2013-09-06 17:34:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ทรัพยากรมนุษย์#ระบบราชการ#คุณค่าบุคคล

Recent Posts 

Comments (0)