เดือนกันยายน เป็นเดือนเกษียณอายุราชการ 60 ปี ของข้าราชการทุกคน  ยกเว้นผู้ต่ออายุราชการ  กิจกรรมหนึ่งที่พึงมีคือ พิธีเกษียณอายุราชการเพื่อรำลึกและให้เกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ปีนี้มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน  80  ท่าน  โดยมีกิจกรรมการรำอวยพร  การบายศรีสู่ขวัญ  พิธีมอบของที่ระลึก  และสุนทรพจน์จากอธิการบดี  ผู้แทนผู้เกษียณ  และผู้แทนชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ  และอาลัยรัก  การรับราชการจนถึงวันสุดท้าย