เจตคติต่อการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะครุศาตร์ มรภ.อุบลราชธานี

can_science
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจตคติต่อการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะครุศาตร์ มรภ.อุบลราชธานี

เจตคติต่อการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะครุศาตร์ มรภ.อุบลราชธานี            
เมื่อเร็วๆ นี้ผมและเพื่อนๆ ได้ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะครุศาตร์ มรภ.อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  จึงอยากจะนำผลการวิจัยมาเล่าสู่กันฟัง  ดังนี้
     
           
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2549  และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืนระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยศึกษาเจตคติใน 2 ด้าน  คือ
            
1.    เจตคติทั่วไปเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืน
            
2.  เจตคติเกี่ยวกับสาเหตุการเที่ยวกลางคืนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชาย จำนวน 50 คน และนักศึกษาหญิง จำนวน 50 คน คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2549  ที่ได้จากการสุ่มแบบบังเอิญ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 30 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t           
          
ผลการวิจัย เป็นดังนี้ครับ
           1.  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืนอยู่ในระดับปานกลาง (คือ รู้สึกเป็นกลางๆ ครับ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่าๆ กัน)
           2.  นักศึกษาคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีเจตคติเกี่ยวกับสาเหตุการเที่ยวกลางคืน  ดังนี้              
                
อยู่ในระดับมาก คือ ต้องการไปสังสรรค์กับเพื่อน   ความอยากรู้อยากเห็น    เพื่อนชวน   ต้องการไปดูสิ่งแปลกใหม่  
             
               
อยู่ในระดับปานกลาง คือ   อกหักต้องการระบายความทุกข์ใจ  ชอบบรรยากาศตอนกลางคืน  มีความรู้สึกเครียด  แรงกระตุ้นจากสื่อโฆษณา  รู้สึกเหงา  เลียนแบบตามกระแสนิยม  ต้องการประชันการแต่งตัว  ต้องการพบเพื่อนใหม่  ปัญหาในครอบครัว   ไม่มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจมากกว่าการเที่ยวกลางคืน 
            
        อยู่ในระดับน้อย คือ คนในครอบครัวชวน
          3.  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีเจตคติเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
      
หมายเหตุ
:  เจตคติ  หมายถึง  ความรู้สึก  ความคิด  ความเชื่อภายในบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ  พอใจหรือไม่พอใจ  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  อันเนื่องมาจากการเรียนรู้  ประสบการณ์  เป็นตัวกระตุ้น   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siripong_scienceความเห็น (4)

เอม
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ดีนะ

Be-eR
IP: xxx.7.167.85
เขียนเมื่อ 

กำลังทามประเมินเรื่องการเที่ยวกลางคืน

ยากกมาก จะส่งพรุ่งนี้ ยังไม่เสร็จเลย

ใช้เครื่องมือแบบสังเกต ปวดหัว

.....
IP: xxx.28.35.243
เขียนเมื่อ 

บอบคุณนะคะ ช่วยทำให้วิจัยจบเรามีน้ำหนักมากขึ้น

....
IP: xxx.28.35.243
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

หมายเลขบันทึก

52730

เขียน

30 Sep 2006 @ 15:08
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 03:50
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก