14 องค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่ง

can_science
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
14 องค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่ง

14 องค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่ง  องค์ประกอบที่จะทำให้เป็นคนเก่ง  มีดังนี้
1. มีสุขภาพกายที่ดี  สามารถทำได้โดย           
            
1)  กินอาหารที่ดีมีประโยขน์
           
            
2)  หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพ เช่น  เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด
           
            
3)  ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
           
            
4)  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (สิ่งแวดล้อมในบ้าน และนอกบ้าน)
2. มีสุขภาพจิตที่ดี   สามารถทำได้โดย           
            
1)  ฝึกมองโลกในแง่ดี
           
            
2)  ฝึกให้มีอารมณ์ขัน
           
            
3)  ฝึกควบคุมอารมณ์
           
            
4)  ฝึกให้มีความอดทน
           
            
5)  ก่อนตัดสินใจ ใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินอย่างถี่ถ้วน
   
          
   6)  ฝึกรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลาง
             7)  ฝึกมองการณ์ไกล  หรือประโยชน์ระยะยาวมากกว่าผลที่ได้เฉพาะหน้า            
            
8)  ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นเสมอ
           
            
9)  ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
           
           
10)  ฝึกคิดไม่ให้เครียด (คิดในแง่ยืดหยุ่น คิดอย่างมีเหตุผล คิดหลายแง่หลายมุม คิดแต่สิ่งดีๆ  และคิดถึงคนอื่นบ้าง)
           
           
11)  ฝึกพิจารณาข้อดีและข้อเสียของตนเอง  อีกทั้งหาวิธีแก้ไขตนเอง
           
           
12)  เมื่อผิด ยอมรับผิด ตนเองจะโล่งใจ และผู้อื่นมักจะให้อภัย
3. มีทักษะในการพูด   เพื่อช่วยในการสือสารและช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทุกคน ทั้งในบ้าน ในที่ทำงาน  และในสังคม  การพูดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญได้  การพูดเป็นสิ่งที่มีคุณค่านับอนันต์ต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน
4. มีทักษะการฟัง  เมื่อฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งต้องฟังอย่างตั้งใจ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน  มีคุณธรรมที่ดีประจำใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ คือ  สังคหวัตถุ 4  ซึ่งมีอยู่ 4 อย่าง คือ           
          
1)  ทาน  การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
           
          
2)  ปิยวาจา  พูดจาไพเราะ  น่านิยมนับถือ
            
           
3)  อัตถจริยา  บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
           
          
4)  สมานัตตตา  การวางตนเสมอผู้อื่น และมีความเสมอต้นเสมอปลาย
 

6. มีเป้าหมายในชีวิต  ถ้าคนเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เปรียบประดุจเรือที่ขาดหางเสือ  การเดินทางย่อมยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้  ในทางตรงข้ามถ้าคนเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต  เราจะรู้ว่าเราจะทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทำไมถึงต้องทำเพื่อให้เป็นดังที่เป้าหมายตั้งไว้ เวลาของชีวิตก็ผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เห็นคุณค่าในตัวเอง  เชื่อมั่นในตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ไม่ดูถูกตัวเอง  คนเราถ้าเห็นคุณค่าในตัวเองย่อมรู้สึกภูมิใจและรักในตัวเอง (ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว) ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มต้นที่สำคัญในการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต
8. ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น  ดังคำกล่าวที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  การร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนที่จะพยายามทำด้วยตนเองจะทำให้เราเสียโอกาสทองของชีวิตไป เพราะจะขาดโอกาสในการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่อย่างมากมายในตนเอง  ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
9. เรียนรู้ หรือทำงาน อย่างการวิ่งมาราธอน อย่าเรียนรู้หรือทำงานอย่างการวิ่งร้อยเมตร   ดังคำกล่าวที่ว่า เก่งไม่กลัว กลัวคนขยัน และขยันไม่กลัว กลัวสม่ำเสมอ
10. มีความรู้รอบด้าน  และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง  คนเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไร  ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเท่านั้น  ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง
11. มีความคิดกว้างไกลและทันสมัย คือ           
            
1)  มองปัญหาได้อย่างครอบคลุม
            
             
2)  มองปัญหาไปล่วงหน้า
           
            
3)  แก้ปัญหาตรงจุด ครอบคลุม ทันเวลา และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
           
            
4)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดหานวัตกรรมอยู่เสมอ ไม่อยู่กับที่
12. มีคุณธรรมประจำใจ  คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่สำคัญที่จะทำให้คนที่มีความรู้มากไม่หลงตนเอง  จนทำให้ลืมนึกถึงผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายในสังคม
13. มีทักษะชีวิต  การมีทักษะชีวิตจะทำให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต  ทักษะชีวิตมีอยู่มากมายหลายอย่าง ที่สำคัญ คือ ทักษะในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต ทักษะในการคบแต่กัลยาณมิตร เป็นต้น
14. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  หน้าที่ในการเป็นพ่อแม่ ลูก สามี ภรรยา อยู่ในฐานะใดก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด  ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้ว สังคมนี้จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siripong_scienceความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • หากคนเราทำได้สักครึ่งหนึ่งก็ดีแล้ว
  • หากทำได้มากกว่านั้น ก็จะดียิ่งขึ้น
  • ขอบคุณข้อมูลดีๆ เล่าสู่กันฟังค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้ทุกคนพัฒนาเป็นคนเก่งนะคะ

เเนตตี้
IP: xxx.26.185.109
เขียนเมื่อ 

เรียบเรียงได้ดีมากอยากทำได้แบบนี้จัง

คำสำคัญ (Tags)

#คนเก่ง

หมายเลขบันทึก

52728

เขียน

30 Sep 2006 @ 14:47
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 00:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก