เรียนอย่างไรให้เก่ง  ดี  มีความสุข         
             
 
ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีแต่ความฉลาดทางปัญญา (ไอคิว) สูงอย่างเดียว  คือ เก่งอย่างเดียว จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพียง 20% เหมือนดังที่กล่าวว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ก็มีถมไป   
เพราะฉะนั้นคนที่ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียน ใช่วาจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเสมอไป
           
            
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอาศัยความฉลาดทางปัญญา 20% อีก 80% เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เติบโตมีชีวิตที่ประสบผลสำเร็จในทุกด้านอย่างแท้จริง
           
            
ด้วยเหตุนี้  ปัจจุบันพ่อแม่ทุกคนจึงล้วนแล้วแต่อยากให้ลูกของตนนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ซึ่งหมายถึง  ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
           
            
องค์ประกอบของความสามารถทางอารมณ์ ที่สำคัญมี 3 ส่วน คือ เก่ง ดี และมีความสุข
         
             
เก่ง  หมายถึง  ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา  และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
         
             
ดี  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์  และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
          
           
มีความสุข  หมายถึง  ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ภูมิใจในตนเอง  พึงพอใจในชีวิตและมีความสงบทางใจ
           
          
ความฉลาดทางอารมณ์ของคนๆ หนึ่ง จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลายๆ องค์ประกอบช่วยส่งเสริม  สนับสนุน และผลักดัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ พี่ ครูอาจารย์ เพื่อน  สื่อมวลชน  สิ่งแวดล้อมทางขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นต้น