ติดต่อ

  ติดต่อ

เนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์ (PR จ๊ะจ๋า)

  เนติบัณฑิตยสภาได้ให้การรับรองการจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

เนติบัณฑิตยสภารับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากการที่ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ เนติบัณฑิตยสภาได้แจ้งแก่มหาวิทยาลัยทราบว่าเนติบัณฑิตยสภาได้ให้การรับรองการจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเรียบร้อยแล้วซึ่งนำความยินดีแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ผศ.รัตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในระยะแรกเปิดการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาภาค กศ.บป. และเริ่มเปิด การเรียนการสอนในภาคปกติในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อเนติบัณฑิตยสภาได้ให้การรับรองหลักสูตรจะมีผลให้นักศึกษาที่จบโปรแกรมวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสามารถเข้าศึกษาต่อ ในเนติบัณฑิตยสภาได้และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย สำหรับโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ อยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ดำรงตำแหน่งคณบดี และ อ.สุชิน รอดกำเหนิด ดำรงตำแหน่งหน้าโปรแกรมวิชาในปัจจุบัน

………………………………………………………………

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 52718, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)