หุ่นยนต์นักสำรวจ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมาก มีผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ออกมาหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการกับการใช้งาน และในฉบับนี้เราจะมาดู "หุ่นยนต์นักสำรวจ” ผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ นายทศพร น้อยเอี่ยม นางสาวสุวิมล เยาวนิล นางสาวดาวรุ่ง สีเพชร นายกิตติ สุวรรณกูล และนายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน

ลักษณะเด่นของหุ่นยนต์นักสำรวจนี้ เนื่องจากเป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถนำมาใช้ในงานกู้ภัย และการสำรวจพื้นที่ที่มีข้อจำกัด เช่น พื้นที่คับแคบที่มีความกว้างเพียง ๗๐ เซนติเมตร พื้นที่ขรุขระ พื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่มนุษย์จะเข้าถึง สามารถเดินขึ้นบันไดที่มีความสูงขนาด ๑๕ - ๒๐ เซ็นติเมตรได้ และเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานแบบไร้สายสามารถสั่งจากผู้ควบคุมผ่านทางรีโมตคอนโทรล ในระยะไกล

กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ และนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์นักสำรวจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และร่วมเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศในอนาคตได้ โดยในทุกปีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นหลายรายการเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาอีกด้วย

………………………………………………………..

Lobo