สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7/2549

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน . . 2549
เรียน คณาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน
  กระผมในฐานะผู้แทนคณาจารย์แม่โจ้ทั้งที่เชียงใหม่ - แพร่ - ชุมพร ขอทำหน้าที่สะพานเชื่อมต่อระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ( รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ).... ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ครับ .... ในเดือนพฤศจิกายน 2549 สภามหาวิทยาลัยจะไปประชุมสัญจรที่วิทยาเขตแพร่ .... คณาจารย์ที่แพร่คงจะยินดีต้อนรับนะครับ ....
 
......สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ 8/2549 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2549 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากฝ่ายผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง /  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นคณบดีผลิตกรรมการเกษตร /
อนุมัติ งปม.รายได้ปี 2550 / บรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืนไว้ในแผนฯ /ตั้งคณะสถาปัตยกรรม และ ศูนย์
วิจัยและพัฒนาลำไย ม.แม่โจ้ / ตั้งสำนักฟาร์มมหาวิยาลัย / ปรับปรังหลักสูตร ป.ตรี(พืชไร่) – หลักสูตร ป.ตรี การจัดการธุรกิจ
เกษตร / เปิดวิชาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช / ระเบียบสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน / ระเบียบ
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ / แก้ไขข้อบังคับ ม.แม่โจ้ เรื่องเงินรายได้ / คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ / หลัก
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารเพื่อขอตำแหน่ง ผศ-รศ-ศ...
.....ผมจะนำเสนอมติการประชุมดังกล่าวนี้ในครั้งหน้าครับ...
.......สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2549 ที่ผ่านมานั้น ได้พิจารณาร่างประกาศเพื่อตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้บริหารจำนวน 9 คนได้แก่ (1)รธ. ฝ่ายวิชาการฯ (2) รธ. ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา (3) คณบดีผลิตกรรมฯ (4)
คณบดีวิทยาศาสตร์ (5) คณบดีวิศวกรรมฯ (6) คณบดีธุรกิจ {หมดวาระแล้วให้ ผอ.วิทยาลัยบริหารศาสตร์แทน } (7) ผอ.สน.วิจัย
และส่งเสริมฯ (8) คณบดีพัฒนาการท่องเที่ยว (9) คณบดีสารสนเทศฯ....
...... ส่วนนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางแก่ผู้บริหารพอสรุป
ได้ดังนี้ (1) ม.แม่โจ้มีผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพ ควรนำผลผลิตเหล่านี้มาหารายได้ มีศูนย์กลางการดำเนินงานทำหีบห่อ มีตรา
สัญญาลักษณ์ส่งขายตามห้างสรรพสินค้าต่อไปให้ต่อเนื่อง (2) แม่โจ้ชุมพรมีจุดเด่นหลายด้านควรเร่งทำเพื่อรายได้เช่น ปาล์มน้ำ
มัน  ดอกหน้าวัวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวการทำรีสอร์ท เป็นต้น......กรรมการฝ่ายตัวแทนคณาจารย์เสนอดังนี้ (1) ม.แม่โจ้ทำแผน
ยุทธศาสตร์ล่าช้ามาก (2) หน่วยงานในกำกับเปิดสอนนอกสถานที่มากไปโดยไม่แจ้งต่อมหาลัย (3) การรายงานการเงินของหน่วย
งานควรทำเปรียบเทียบผลสำริดที่ได้ให้ชัดเจนกว่านี้ (4) ระบบ ICT ควรมีการรายงานที่ดูเข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
มากกว่านี้ (5) ม.แม่โจ้ควรมีการบริหารความเสี่ยง ควรชี้ถึงความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการนำไปสู่เป้า
หมายเชิงกลยุทธ์และเราจะใช้ประโยชน์บนความเสี่ยงได้อย่างไร.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7/2549

คำสำคัญ (Tags)#km#mju#สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเลขบันทึก: 52563, เขียน: 29 Sep 2006 @ 13:26 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)