เรื่องราวเข้มข้น "วงคุณอำนวย"บูรณาการ 9 หน่วยงานนครศรีฯ

บันทึกแบบ AAR

  วันที่ 11 ตุลาคม 2548 กับการประชุมวงคุณอำนวย ณ ห้องสมุดประชาชนนครศรีธรรมราช เริ่มเวทีตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน

สิ่งที่คาดว่าจะได้ในเวทีเรียนรู้คุณอำนวยวันนี้  

            สิ่งที่คาดหวังไว้ในการประชุมวันนี้คือการได้เรียนรู้เรื่องราวบริบทชุมชนของแต่ละตำบลหลังจากที่ให้การบ้านคุณอำนวยของแต่ละพื้นที่ไปศึกษาบริบทชุมชนเมื่อวันที่ 15 กย.48(นำเสนอวันที่ 11 ตค.48)และจะได้จัดทำแผนกิจกรรมของคุณอำนวยที่จะดำเนินการ 3 ตำบล

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้

            อ.จำนง หนูนิล ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองนครศรีฯ หนึ่งในคณะทำงานโครงการบูรณาการระดับจังหวัด ได้เสนอวิธีถอดความรู้ในระหว่างการทำงานและหลังการทำงาน หลังจากเข้าร่วมเวทีเรียนรู้มาหลายเวที ดังนี้ 5 คำถามสำหรับการถอดความรู้/บทเรียน

 1)      สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานคืออะไร

 2)      ภาระงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบหรือกำหนดไว้ ได้แก่อะไร

 3)      สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละภาระงานหรือแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้จากที่ได้ออกแบบและกำหนดไว้คืออะไร

 4)      ทำไมจึงแตกต่างกัน

 5)      การลงข้อสรุปว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร

7 ขั้นตอนสำหรับถอดความรู้หรือบทเรียน  

 1)      ควรถอดความรู้หรือบทเรียนทันทีทันใด หรืออย่างรวดเร็วหลังจากจบงานนั้น ๆ

 2)      ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้ำเติม ซึ่งกันและกัน

 3)      มี “คุณอำนวย” คอยอำนวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคำถามให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอะแนะของตน

 4)      ถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร

 5)      หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

 6)      ความแตกต่างคืออะไร ทำไมถึงแตกต่าง

 7)      จดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเตือนความจำ หรือประโยชน์อื่นใดว่าวิธีการใดบ้างที่คุณเคยได้เคยนำมาแก้ปัญหาแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลประการใดในสถานการณ์ใด

นำเสนอบริบทของชุมชน(ส่งการบ้านของคุณอำนวย)
บริบทชุมชนของแต่ละตำบล

             ตำบลบางจาก      

            ประชากร 50,000 คน กลุ่มองค์กรการเงินต.บางจาก มีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านละ 1 กลุ่มทุกหมู่บ้าน (9กลุ่ม) กลุ่มกองทุน 9 กลุ่ม กลุ่มอาชีพจะมีกลุ่มโรงสีชุมชน กะปิ เลี้ยงโค เลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นต้น และกลุ่มแกนนำจะเป็นกลุ่มข้าราชการที่เกษียรราชการแล้ว  ลักษณะทางด้านการเมืองต.บางจากจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว คือ สภา และฝ่ายบริหาร

            การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนนั้นทีมคุณอำนวยต้องร่วมกันหารือข้อมูลที่เราต้องการก่อนโดยเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป ไม่ใช่ว่าเก็บข้อมูลมาเยอะมากแต่หาได้ใช้ประโยชน์ไม่ ดังที่ คุณภีม หยิบยกเอาคำพูดของ ดร.อุทัย ว่า การที่เราจะทำแกงส้ม เราต้องรู้ว่าเครื่องปรุง ส่วนผสมนั้นมีอะไรจะได้ซื้อมาถูกต้อง ไม่ใช่เดินตลาดแล้วซื้อมาทุกอย่างมั่วไปหมด บางครั้งอาจจะไม่ได้เครื่องปรุงของแกงส้มเลยก็ได้ 

            ตำบลท่าไร่ 

            กล่าวถึงข้อเสนอแนะจากท่านรองเสถียร ที่ได้มาจากการประชุมหารือกันภายในตำบลในเรื่องของการเข้าไปทำโครงการบูรณาการ 9 หน่วยงาน 1)  การทำกิจกรรมนี้ต้องเริ่มจากกลุ่มย่อยก่อนไม่ใช่เริ่มจากระดับตำบล  2)  เมื่อมีการประชุมเครือข่ายของท่าไร่ต้องการให้คุณอำนวยเข้าร่วมด้วย และนอกจากนี้มุมมองของคนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องที่โครงการจะเข้าไปจัดให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตำบลยังมองว่า 9 หน่วยงาน “จุดไฟใหม้ฟางเสียมากกว่า” 

ข้อคิดจากคุณประมวล     หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาทางด้านผู้นำ ไม่ให้ความร่วมมือ การที่เราจะทำงานร่วมกับชุมชนเราต้องทำด้วยความระมัดระวัง เราควรที่จะ 1)ทำบันทึกเรียนนายอำเภอเมืองเพื่อบอกล่าวปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 2)การลงพื้นที่แต่ละครั้งควรที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้นำ 3) ดูภาระกิจหลักของแต่ละตำบล ว่าทำอะไร เราจะเข้าไปช่วยภาระกิจภาพรวมของตำบลได้อย่างไร (อย่าไปเปลี่ยนขอบเขตงานของแต่ละตำบล)

            ตำบลมะม่วงสองต้น เป้าหมายองค์กรการเงินที่เข้มแข็ง

             บริบทชุมชน มีกลุ่มอาชีพกว่า 20 กลุ่ม มีกทบ.  6 กลุ่ม  กขคจ.  3 กลุ่ม  และกลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม หมู่ที่ 1 จะเป็นแกนในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่ 2  มีทั้งออมทรัพย์และกองทุน  หมู่ที่ 3 กทบ. หมู่ที่ 4 กองทุนและออมทรัพย์

            ความชัดเจนในแผนของคุณอำนวยที่จะลงปฏิบัติในพื้นที่

             ต.บางจาก       สรรหาคุณอำนวยชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อน/มีแผนกิจกรรมชัดเจนต่อไป  และจะมีเวทีคุณกิจแกนนำจาก 11 หมู่บ้าน ในวันที่ 25 ตค.

            ต.ท่าไร่              เครือข่ายออมทรัพย์ประชุมร่วมกันวันที่ 15 ตค.โดยมีคุณอำนวยจากโครงการเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมใน 6 หมู่บ้านของต.ท่าไร่ ว่าการทำงานต่อไปจะเป็นอย่างไร 

            ต.มะม่วงสองต้น               สรรหาคุณอำนวยชุมชน และร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรมในวันที่ 19 ตค.

สิ่งที่ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ในเวทีวันนี้  

           จากที่หวังไว้ในเรื่องของบริบทชุมชนข้อมูลยังไม่เพียงพอ คุณอำนวยต้องรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้เข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 

สิ่งที่จะทำต่อไป  

            คุณอำนวยของ 3 ตำบลก็ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ข้างต้น และ

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 นัดวงคุณอำนวย ณ ห้องสมุดประชาชน เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อเสนอแผนกิจกรรมของ 3 ตำบล และรายงานการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 11 ตุลาคม จนกระทั่งถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน อย่างละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)