การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค

            ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป  นักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์จะต้องออกพื้นที่เพื่อสัมผัสกับความรู้และปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  เพราะขณะนี้ทุกคนกำลังศึกษาหาความรู้ในมุมมองของตัวนักศึกษาเอง แต่อาจจะยังไม่ใช่ความรู้หรือปัญหาที่แท้จริงที่ชาวบ้านต้องการแก้ไขหรือพัฒนา  เช่นเดียวกันกับการศึกษาการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค ต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงให้ได้ในหลายประเด็น เช่น

              -   แต่ละพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยงโคเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร จะเอาเทคนิควิธีการของแต่ละที่ไปเสริมเติมเต็มกันอย่างไรทั้งความรู้ในทางวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้าน

              -   ใช้พื้นที่เลี้ยงเท่าไร แต่ละพื้นที่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรต่อการเลี้ยงโค และจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร

              -ใช้อะไรเลี้ยง  พืชอาหารสัตว์ชาวบ้านสามารถผลิตและพึ่งตนเองได้อยู่ในระดับใด และถ้าจะจะเลี้ยงโคโดยใช้พืชพื้นเมืองจะเสริมพืชอาหารสัตว์ชนิดใดจึงจะทำให้โคสมบูรณ์ 

              -  ผลของการเลี้ยงโคของชาวบ้านทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเลี้ยง

              ประเด็นที่กล่าวมาเป็นข้อสงสัยบางส่วน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น   ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคของชาวบ้านนั้นอาจมีมากมายที่กำลังรอคำตอบไขข้อข้องใจ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณชีวิตคนเลี้ยงโคให้ดีขึ้นในอนาคต