ใครสามารถให้ความหมาย อธิบาย อภิปราย ขยายความ หรือคำจำกัดความของ KM  NO  MK" ได้บ้าง ของใครดี ประทับใจ จะนำขึ้นบล็อกให้..เอ้า