พิษของผึ้งมีหลายประเภท เมื่อได้รับพิษจะทำให้เกิดอาการแสดงต่างๆแต่สามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ 1.อาการเฉพาะที่ ได้แก่ ปวด บวม แดง ร้อน หรือเป็นผื่นแพ้ ลมพิษบริเวณที่ต่อย ในคนที่ได้รับสารฮีสตามีน (Histamine)บ่อยๆจะไปกระตุ้นการหลั่งฮีสตามีน (Histamine)จากเนื้อเยื่อทำให้บริเวณที่ถูกต่อยเกิดรอยไหม้ได้ อาจมีอาการมากกว่าปกติได้ 2.พิษที่ไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดอาการทั่วร่างกาย เช่น มีอากานคัน ลมพิษ หลอดเลือดบวม หายใจขัด เป็นลม ความดันโลหิตตำ และปวดท้อง การรักษาพิษ เมื่อได้รับพิษให้ประคบด้วยน้ำแข็ง หรือให้ยาระงับอาการปวด ให้รับประทานยาแก้แพ้(antihistamine)และ corticosteriod เพื่อลดอาการอักเสบ อาจให้ยาปฎิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคที่เรียที่แทรกซ้อน ในบางรายที่มีอากานรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ความรุนแรงของพิษนั้น จะผันเปรตามจำนวนแผลที่ถูกต่อย ปริมาณพิษที่ได้รับต่อน้ำหนักตัว อายุ และประวัติการแพ้