::การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 124::

      การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน

       ๑๑-๑๒ มีนาคม ที่ผ่านมาได้รับโอกาสจากกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตาร์บุษ สพม.๑๗ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู็เพศศึกษาในสถานศึกษา ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท สมุทรสงคราม จัดโดยองค์การแพธ และหน่วยงานสาธารณสุข

      เป็นการเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนของโรงเรียนในโครงการเก่า และโรงเรียนในจังหวัดที่เข้าโครงการใหม่ 

      ผมเข้าร่วมในฐานะตัวแทนผู้บริหารในโรงเรียนที่เข้าโครงการใหม่ ก็มีความคาดหวังส่วนตัวที่อยากเห็นทิศทางในการนำเพศศึกษาเข้าไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและมองเห็นกระบวนการและระบบการขับเคลื่อนเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนในโครงการที่เค้าดำเนินงานมาแล้ว มาเล่า บอก ประสบการณ์ดีดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเขา


     โดยมีตัวแทนโรงเรียนในภาคกลาง ๓ โรงเรียนที่มาร่วมบอก เล่า ประสบการณ์ดีดีทีเกิดขึ้นในโรงเรียนจากการนำเพศศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนถาวารานุกูล โรงเรียนเทพสุวรรณประสิทธิ์ และโรงเรียนท้ายหาด

      พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่นำเพศศึกษา เข้าไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพบว่าสถิตินักเรียนท้องขณะเรียนลดลง การมีเพศสัมพันธ์ช้าลง ครู ผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น

    

      ทั้งนี้บางโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาสุขศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนไว้วางใจกล้ามาปรึกษาครูในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เฉพาะเรื่องของเพศเท่านั้น

      โรงเรียนที่นำเพศศึกษาเข้าไปจัดการเรียนรู้กล่าวว่า "ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จทุกครั้ง แต่เขาคิดที่จะแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่เป็นปัญหาของเด็ก"

      และจากประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการเก่าพบว่า หากนำไปสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ แต่หากสอนวิชาเพศศึกษา โดยเฉพาะจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               

      ในวันที่สองของการอบรมหลังจากการวิเคราะห์ประเด็นในเวทีใหญ่เรียบร้อยแล้วก็มาวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี พูดคุย ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่าน่าจะนำลงไปในรายวิชาสุขศึกษา กิจกรรมแนะแนว ของครูที่ปรึกษา รวมทั้งวางแผนการพัฒนาครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับจังหวัดในวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม นี้ที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

                     

       ผมพบว่าการสอนเพศศึกษาเป็นเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนด้านของการมีทักษะชีวิต ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ทั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีการปรับทัศนคติเชิงลบของครู ผู้ปกครองในเรื่องเพศศึกษาเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนในเรื่องเพศศึกษา ให้สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ลดการออกกลางคันของนักเรียน ทำให้สูญเสียโอกาสทางการศึกษาและเรื่องอื่น ๆ ในสังคมอีกมากมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความทรงจำของบินหลาดงความเห็น (2)

มาเยือนน้องชาย และชื่นชมการทำงานนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ชาย

ขอบคุณที่มาเยือนครับ