• วันที่ 27- 28 กันยายน พ.ศ. 2549  เป็นวันขนย้ายประวัติศาสตร์ ของการท่าอากาศยานไทย จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ หรือ ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เป็นวันเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2543

  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • วันนี้เป็นโอกาสดี เลยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มขนย้ายเอกสาร ออกจากห้องทำงานเดิมที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม ๆ กับ ผศ. อำนวย รุ่งรัศมี ที่ขนย้ายเอกสารมาแล้วหลายเที่ยวแต่ยังไม่หมด  ต้องขอบคุณท่าน ผศ. อำนวย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่ทำให้ผมได้อาศัยใบบุญของท่าน ในการที่ขอให้คุณชูเทพ และ คุณชายแดน มาช่วยในการขนย้ายในครั้งนี้ ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับที่ช่วยเหลือ
  • อ่านรายละเอียด เรื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่นี่ ครับ