"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๓)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

หากอยากรู้ว่า ตัวเองมีอีคิวสูงหรือต่ำ สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้จากเครื่องบ่งชี้ ๔ ประการ ได้แก่

๑. พฤติกรรม

๒. บุคลิกภาพ

๓. สุขภาพ

๔. วิถีการดำเนินชีวิตในบันทึกนี้เราจะพูดถึงเครื่องบ่งชี้ที่ ๒ คือ บุคลิกภาพ๒) วัดความฉลาดทางอารมณ์ด้วย "บุคลิกภาพ"


ในด้านบุคลิกภาพ บุคคลผู้มี อีคิวสูง ย่อมมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี

ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ได้รับข้อมูลความรู้มาก
ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่าง ๆ ได้ง่าย

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีจิตใจคับแคบ ไม่เชื่อไม่ฟัง ไม่สนใจ ใครพูดอะไร ไม่เชื่อ ไม่รับฟัง
นั่นแสดงถึงการเป็นคนมี อีคิวต่ำ ทำให้มีความรู้น้อยและไม่หลากหลาย เหมือนกบในกะลา
จึงแ้ก้ปัญหาชีวิตได้ยาก

ลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้ที่มี อีคิวสูง ก็คือ การมีใจเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีบุคลิกภาพที่สงบเย็น เปี่ยมไปด้วยเมตตา ไม่ว่าใครจะด่าจะว่าอย่างไรก็ยังทำใจสงบเย็นได้

ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ใคร ๆ ก็อยากเข้าใกล้


เมตตา คือ ความรักความปรารถนาที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข
แต่ถ้ารักเขาแล้วเขาไม่เป็นไรตามที่ใจต้องการแล้วเกิดโทสะอย่างนี้ไม่เรียกว่า เมตตา

แต่เป็นรักแบบที่มีตัณหาสนับสนุน รักแบบมีเมตตาต้องรักอย่างพ่อแม่รักลูก
ลูกจะดีจะชั่วอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักอยู่

ซึ่งการมีเมตตาคือ สิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นผู้มี อีคิวสูง ได้อย่างหนึ่ง


ลองถามตัวเองว่า เราเป็นคนร้อนหรือคนเย็น ถ้ามีอารมณ์ร้อน แสดงว่า ยังมี อีคิวต่ำ
ถ้าร้อนน้อยหน่อยอีคิวก็สูงขึ้นหน่อย และถ้าไม่ร้อนเลย ก็แสดงว่า อีคิวสูงมาก


ความอดทน ก็เป็นเครื่องบ่งบอกอีคิวได้เช่นกัน
คนที่ขี้เกียจ ไม่อดทน ทำอะไรเหนื่อยยากหน่อยก็บ่น
ไปไหนมาไหนไกลหน่อยก็บ่น
แสดงให้เห็นถึงการมี อีคิวต่ำ

แต่ถ้าขยันและอดทน ไม่พูด ไม่บ่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเรื่อย ๆ จนสำเร็จลุล่วง
นี่แสดงให้เห็นถึงการมี อีคิวสูง


อีคิวจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี
เพราะทำให้เป็นคนที่มีความอดทนต่องานหนัก มีความรับผิดชอบ
ทำอะไรได้อย่างต่อเนื่่องจริงจังจนสำเร็จโดยไม่ท้อแท้ ท้อถอย โอดครวญ
หรือดีหาแต่ข้อแม้ให้ัตัวเองจนเสียการเสียงาน


ในเรื่องของ "บุคลิกภาพ" ที่เป็นมาตรวัดอีคิวนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน
โดยยังไม่ต้องไปดูคนอื่น เพราะบุคคลใดที่อ่านตัวเองออกตัวเองได้อย่างถ่องแท้แจ่มแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถมองคนอื่นออกโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร 


แต่ตราบใดที่ยังมองตัวเองไม่ออกตัวเองไม่ได้ อย่าเพิ่งไปดูคนอื่้น
เพราะจะพลอยไปตัดสินคนอื่นอย่างผิด ๆ ไปด้วย


(โปรดติดตามต่อไป)


...............................................................................................................................................................


บุคลิกภาพ เป็นมาตรวัดหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์
ที่เราพึงพิจารณากลับมายังตนเอง

ความฉลาดทางอารมณ์นี้ ผมพบเจอเสมอ
เมื่อได้มอบหมายงานยาก ๆ ให้กับนักศึกษาทำ

และจะพบคำพร่ำบ่นก่อนทำเสมอ
ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

และเด็กในปัจจุับันเป็นกันมากขึ้นเื่รื่อย ๆ

หากคุณเป็นพ่อแม่ ... ลองคิดถึงเรื่องนี้ให้ดี

หากคุณคิดถึงตัวเองในเรื่องนี้
ควรปรับปรุงไหมครับ ;)...


บุญรักษา ทุกท่านครับ ;).....................................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือธรรมะดี ๆ

สนอง วรอุไร.  ธรรมะสู่อิสรภาพ.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๖.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (0)