เทคนิคการทำ Modal ของเล่นจากเศษไม้
เกริ่นนำ
          การเรียนการสอนในรายวิชางานช่างอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น ม.6/4 นักเรียนได้ให้ความสนใจในการใช้เลื่อยฉลุ ทำโมเดลของเล่นแบบต่างๆ เช่น เกวียน รถตุ๊กตุ๊ก เครื่งบิน และพวงกุญแจรูปแบบต่างๆเป็นอย่างมาก เพราะว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามรูปแบบที่กำหนด และรูปแบบที่นักเรียนคิดเอง ผลงานที่ออกมามีคูณภาพปรณีตสวยงาม สามรถนำไปประดับตกแต่งได้ตามต้องการและที่สำคัญนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทำ เห็นได้จากพวงกุญแจที่ห้อยแขวนติดอยู่กับกระเป๋าของนักเรียน
เทคนิควิธีปฏิบัติ
การดำเนินงานมีวิธีปฏิบัติดังนี้
     1.ขั้นตอนแรกให้นักเรียนได้มีความรู้ถึง วิธีการใช้การเก็บเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
     2.ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ คุณค่าของวัสดุที่นำมาใช้ทำงาน ( ไม้ชนิดต่างๆ )
     3.ศึกษารูปแบบโมเดลชิดต่างๆ จากเอกสารและของจริง วางแผนเลือกลงมือปฏิบัติ
     4.เมื่อได้รูปแบบโมเดลที่ต้องการ ลงมืปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน
     5.สรุปการทำงาน วิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุง ในงานชิ้นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
รูปภาพโมเดลของเล่นรูปแบบต่างๆ และของจริง
บทเรียนที่ได้รับ
    -นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง
    -นักเรียนได้รับความรู้เทคนิควิธีต่างๆ ในการทำโมเดลของเล่น
    -นักเรียนเห็นคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
    -นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทำ
วันที่นำส่ง วันที่ 27 กันยายน 2549
ผู้นำส่งข้อมูล  นายสุวพิชญ์  ไกรภพเจริญจิต
หน่วยงาน  โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แมฮ่องสอน