การจัดกิจกรรมของอนุบาลในโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

  ติดต่อ

  ร่างกาย เคลื้อนไหวร่างกาย เพื่อให้ทุกส่วนมีความพร้อมและพัฒนาการในด้าน กล้ามเนื้อของเด็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัย  
จากการที่ข้าพเจ้ามีบุตร ชึ่งอยู่ในวัยเรียนใกล้เครียงกับเด็กอนุบาลทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและรู้ถึงนิสัยของเด็กในวัยนั้นพอสมควรว่าเด็กต้องการอะไรทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้ดี จากประสบการที่ใช้จัดการกับบุตรขณะอยู่ที่บ้านนั้นว่าเด็กชอบที่จะเล่นมากกว่าที่จะเรียนและไม่อยู่ในกฏระเบียบการบังคับมากนักจึงทำให้ข้าพเจ้า เิกิดแนวคิดและให้ทดลองการจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่น โดยได้จัดสภาพห้องเรียนต่าง ๆ เอื้อต่อการเล่น และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ได้จัดห้องให้มีมุมต่างๆ จัดหาของเ่ล่นที่เหมาะสม 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดห้องเีรียน ในห้องเรียนก็จะตกแต่งให้มีความรู้ด้านต่างๆ และในด้านการสอนในแต่ละวันเราก็จะเริมทำกิจกรรม ของแต่ละกิจกรรม หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ เราก็จะนำเด็กมาฝึกนั้งสมาธิเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านการเรียน ต่อกิจกรรมในวงกลม เราก็จะฝึกให้เด็กได้เกิดความสามักคี ให้เกิดความพร้อม บริหารร่างกาย นิ้วมือ นิ้วเท้า เพื้อที่เด็กจะสามารถทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปได้อย่างคล่องแค่ลว เพราะกิจกรรมนี้นอกจากจะฝึกความกล้าแสดงออกของเด็ก เด็กก็จะได้เพลิดเพลินในการร้องรำทำเพลง ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม สติปัญญา ต่อเนื้องด้วย 2. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เราก็จะให้เด็กฝึกสังเกตและ ทดลองในกิจกรรมที่ครูเตีรยมเพื้อให้เด็กได้เกิดความคิด และวิเคราะห์ตามสิ่งที่เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรม 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เราก็จะฝึกให้เด็กได้เกิดจินตนาการในการที่เด็กจะทำกิจกรรมอย่างเช่น การวาดรูป การปั้นดินน้ำมัน เด็กจะสามารถจินตนาการในการที่เด็กจะลงมือปฏิบัติ 4. กิจกรรมเสรี กิจกรรมนี้เราจะให้เด็กผ่อนคลาย หลังจากที่เขาได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ มาให้เด็กได้เล่นตามมุมต่างๆ ที่จัดให้ 5. กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนี้เราก็จะนำเด็กให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้อบอุ่นร่างกาย เคลื้อนไหวร่างกาย เพื่อให้ทุกส่วนมีความพร้อมและพัฒนาการในด้าน กล้ามเนื้อของเด็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดกิจกรรมของอนุบาลในโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมายเลขบันทึก: 52093, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-23 23:23:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน#ทุ้งจ่ามใต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)