สพฐ. จัดงบประมาณ ๓๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๖ ดำเนินการโครงการ ๓ ปี “โครงการนำร่องการส่งเสริมศักยภาพเด็กรายบุคคล ในโรงเรียนผู้นำการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑”  และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ม.ค. ๕๖  เชิญผมไปพูดเรื่อง การศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ : กรณีประเทศไทย  จึงนำ Narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ 


วิจารณ์ พานิช

๒๒ ม.ค. ๕๖