โครงการอบรมหลักสูตรการคิดวิเคราะห์

โครงการอบรมหลักสูตรการคิดวิเคราะห์
เรื่อง : โครงการอบรมหลักสูตรการคิดวิเคราะห์
รายละเอียด : 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การสอนทักษะกระบวนการคิด

รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549

----------------------------------------------


ชื่อโครงการ หลักสูตรการอบรมระยะสั้น เรื่อง การสอนทักษะกระบวนการคิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมล้วนเป็นแรงผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการของหลายประเทศต่างตัดสินใจ ดำเนินการ “ปฏิรูปการศึกษา” เพื่อสร้าง
“คนยุคใหม่” ให้แก่ชาติบ้านเมืองที่มีลักษณะดำเนินชีวิตด้วยปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบ ตัดสินใจอย่างฉลาด มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
จากแนวคิดดังกล่าวทำให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษาของชาติต่างพยายามเสนอแนะวัฒนธรรมการสอนที่เหมาะสมกับการสร้างคนยุคใหม่ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ดังเช่นในหนังสือ “ความฝันของแผ่นดิน” (2537:94) กล่าวว่า “การเรียนรู้ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในวิชาที่เรียน
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้” ดังปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24(2) ว่า
“ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา” ในขณะที่มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 4 และ 25 มกราคม 2543 กล่าวว่า “มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์”
จากความดังกล่าวข้างต้น การทำให้ฝึกเด็กให้ “คิดเป็น” จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ครูต้องฝึกให้เด็กคิด เพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีการคิดไตร่ตรอง
มองการณ์ไกลและรู้จักนำความสามารถในการคิดมาใช้เพื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแห่งสังคมข่าวสารข้อมูล และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนทักษะกระบวนการคิด” ให้เพื่อนครูในท้องถิ่นขึ้น
โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาเยาวชนของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการสอนกระบวนการคิดให้แก่เพื่อนครูในท้องถิ่นในภาคเหนือ
2. เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ว่า “จะเป็นอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ : เพื่อนครูในท้องถิ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นละ 80 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ : เพื่อนครูในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการอบรม
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2550
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2550
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2550
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานที่อบรม : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่เกิน 80 คน
คุณสมบัติของเข้ารับการอบรม

1. เพื่อนครูและอาจารย์ที่ประสงค์จะพัฒนาการสอนทักษะกระบวนการคิดทุกท่าน


2. ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
งบประมาณในการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท ตลอดหลักสูตร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ
8 เดือน (พฤศจิกายน 2549-สิงหาคม 2550) เพื่อใช้เป็น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 วัน
ระยะเวลาการรับสมัคร : ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ไปรษณีย์ช้างเผือก (เท่านั้น) ไปยัง
อาจารย์ทัศนีพร ประภัสสร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก ต. ช้างเผือก

อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300


(โทรศัพท์ 053-412544 ต่อ 2402-4 หรือ 01-9524039, 01-7648872)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2549


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ทางโทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่มสาระ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลีนิกเพื่อนครู

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 51968, เขียน: 26 Sep 2006 @ 17:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)