วิวัฒนาการแนวความคิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอังกฤษ

(Bill of Rights, 1689) ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มว่า “พระราชบัญญัติประกาศกำหนดสิทธิและเสรีภาพของคนในบังคับ และกำหนดการสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์”

วิวัฒนาการแนวความคิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศที่สำคัญ          

     ต้นกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม  เกิดขึ้นเพื่อพิทักษ์มนุษย์จากการกระทำของอมนุษย์  อันเป็นปรากฏการณ์ของวิวัฒนาการแนวความคิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศที่สำคัญดังนี้  

(1) ประเทศอังกฤษ  

     มีเอกสารหลายฉบับกล่าวอ้างว่ามหากฎบัตร ( Magna Garta ค.ศ.1215)  เป็นต้นกำเนิดเสรีภาพของประชาชนอังกฤษ  แต่กฎเกณฑ์ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนได้แก่  บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ  (Bill of Rights, 1689)  ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มว่า  พระราชบัญญัติประกาศกำหนดสิทธิและเสรีภาพของคนในบังคับ และกำหนดการสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ (An Act Declaring the Rights and Liberties of Subject and Setting the Succession of the Crown)    พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิวัติอันก่อให้เกิดความปิติยินดี (Glorious Revolution)  ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสภากับกษัตริย์ราชวงศ์สตูรท์ (Stuart Monarchs)   ภายหลังจากพระเจ้าเจมส์ที่ 2 (James II) ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ  และมีการอัญเชิญพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 3 (William III)  และพระนางแมรีที่ 2 (Mary II) ขึ้นครองราชย์สมบัติ  พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงถูกประกาศใช้      

     สาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ การให้ราชาธิปไตยอยู่ภายใต้สภา  ห้ามการเก็บภาษี และการดำรงกองทัพโดยมิได้รับอนุญาตจากสภา  บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนมีความมุ่งหมายที่จะขจัดการใช้อำนาจตามอำเภอใจและเกินขอบเขตของระบอบราชาธิปไตย   เช่น  ห้ามเรียกประกันและค่าปรับที่มากเกินความจำเป็น  ตลอดจนการลงโทษที่ทารุณผิดธรรมดา  ทั้งนี้การใช้อำนาจในลักษณะที่เป็นโทษแก่ประชาชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา  และผู้ปกครองที่ไม่ยึดถือความชอบธรรมที่สังคมกำหนดขึ้นอาจถูกถอดถอนได้โดยเจตจำนงของประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนของอาจารย์นพความเห็น (0)