เด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบมีพัฒนาการทางด้านสมองที่เชื่อมต่อได้ดีมากเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น การฟังเพลง การเล่นโดยผ่านเครื่องเล่นที่ไม่เป็นอันตราย ดังนั้นผู้ปกครองควรส่งเสริม และพัฒนาให้ลูกเกิดการเรียนร้เพื่อเซลสมองจะได้รับการกระตุ้นมาก ๆ และเป็นเด็กที่ฉลาดต่อไป