จากการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ทำให้ครูจะต้องพัฒนาตนเองที่จะจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด  ซึ่งตัวดิฉันได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย  โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนบูรณาการทักษะ12ขั้นบทเรียนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดขึ้นมาใหม่