อำเภออาจสามารถเลือกนายวัชรินทร์เขจวงศ์เป็นเกษตรตำบลดีเด่น

อำเภออาจสามารถเลือกนายวัชรินทร์เขจวงศ์เป็นเกษตรตำบลดีเด่น


เมื่อเวลา 09.30น.(15 กุมภาพันธ์ 2556)นายนิพนธ์  พละชัย เกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมข้าราชการลูกจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ห้องประชุมเกษตรอำเภอฯ นำเข้าสู่วาระการประชุมเรื่องที่เกษตรอำเภอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2556 จังหวัดเน้นในเรื่องการเบิกจ่ายให้ตรงตามกำหนดระยะเวลา  ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอต้องทำงานเป็นทีม ทั้งการฝึกอบรมถ่ายทอดงานวิชาการสู่เกษตรกร วิสหกิจชุมชน วิชาการด้านอารักขาพืช


นายนิพนธ์ พละชัย กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดในปี 2556 ทั้ง 10 รายการ ประกอบด้วย ไร่นาสวนผสม มอบตำบลอาจสามารถ แปลงนางจำปา จำปานวน ม.15  กิจกรรมการทำนามอบตำบลอาจสามารถ นายหนูทัศน์ คำแพง ส่วนการทำสวน มอบ น.ส.ธัญชนก กาศสกุล นวส.ปฏิบัติการ คัดเลือกเกษตรกร จากตำบลหนองหมื่นถ่าน การทำไร่ มอบให้เกษตรตำบลหนองขาม นายนิพนธ์  สุนทรวัฒน์ นวส.ชำนาญการ การทำไร่อ้อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นางสุปราณี วิระษร  นวส.ชำนาญการ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านดู่ ยุวเกษตรกร คัดเลือกยุวเกษตรกร โรงเรียนดงเมืองจอก วิสาหกิจชุมชน แป้งข้าวหอมมะลิ บ้านหนองม่วงส้ม ศูนย์ข้าวชุมชนหอมมะลิ บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ ศูนย์ข้าวชุมชน (ข้าวเหนียว) ตำบลโหรา


นายนิพนธ์ พละชัย เกษตรอำเภออาจสามารถ กล่าวว่า การคัดเลือก “เกษตรตำบลดีเด่นระดับอำเภอ”  ที่ประชุมมีมติส่ง นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองบัว เพื่อเข้ารับการประกวด ในระดับจังหวัด  ระดับเขต 4 และเข้าระดับประเทศต่อไป  เป็นเกษตรตำบลที่มีผลงานดีเด่น ปี 2555  ส่งเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับชาติ นายหนูทัศน์ คำแพง เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  ณ มณฑลพิธีสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เคยเป็นเกษตรตำบลดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อปี 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

  • ขอชื่นชม มาให้กำลังใจและแสดงความยินดีด้วยครับ