1. ชื่อผลงาน  :  การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะเลขยกกำลัง

2. ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวอำภา   สุกรคามกุล

3. เกริ่นนำ  :  จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา ในเรื่องการสอนฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล จะต้องอาศัย เลขยกกำลังแต่นักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมากลับประสบปัญหาเหล่านี้ อาจจะเพราะนักเรียนลืม ดังนั้นจึงได้คิดวิธีที่จะทำให้นักเรียนเรียนเรื่องนี้ได้เร็วและเข้าใจ จึงได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะเลขยกกำลังฉบับเร่งรัด ขึ้นให้กับนักเรียนปี 49  โดยได้นำไปใช้สอนจริงกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและไม่เสียเวลาในการที่จะไปสอน เรื่องฟังก์ชั่นเอ็กโพเนนเชียลต่อไป ถึงแม้จะเป็นแบบฝึกธรรมดาแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาและทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการสอน เด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียนและราบรื่นดี

4. ผลสำเร็จ :  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง                        

                       2. การสอนราบรื่น นักเรียนมีความสุขในการเรียน

5. ผลการได้รับการยอมรับ     -

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน                       

                      1. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานของนักเรียน              2. สร้างแบบพัฒนาทักษะโดยรวบรวมเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัด (ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปอ่านและทำด้วยตนเองได้)                       

                    3. ทดสอบหลังใช้แบบฝึกทักษะ                       

                    4. เรียนเรื่องฟังก์ชั่นเอ็กโพเนนเชียล

                    5. ทดสอบ

7. ข้อจำกัดในการนำไปใช้ :  -

8. คำสำคัญ (keyword)  :  การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชั่นเอ็กโพเนนเชียล

9. วันที่       26  กันยายน  2549

10. ผู้นำส่งความรู้   :  นางสาวอำภา   สุกรคามกุล

11. หน่วยงาน  :  โรงเรียนห้องสอนศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12. โทรศัพท์  :  053-612079

13. E - mail  :   [email protected]