เน็ตส์เคฟคอมโพสเซอร์ (Netscape Composer)

Pundit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เน็ตส์เคฟคอมโพสเซอร์ (Netscape Composer) เครื่องมือนี้มีพร้อมเอื้อมหยิบจากเน็ตส์เคฟคอมมูนิเคเตอร์ 4. (Netscape Communicator 4.) ถึงเน็ตส์เคฟ 6.2 มีขีดความสามารถพิมพ์โฆษณาและจัดการใยสถิตโดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.  ได้รับบริการที่อยู่ HTTP หรือ FTP ของผู้จัด ที่ใยสถิตจะวางตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ftp://publish.bsu.edu/web/< ชื่อผู้ใช้ >

2.  เปิดเน็ตส์เคฟคอมโพสเซอร์และเปิดไฟล์แรกที่ต้องการจะพิมพ์โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต

3.  เลือกไฟล์บนแถบรายการและคลิ๊กบนพิมพ์โฆษณา (Publish) กล่องสนทนาพิมพ์โฆษณาปรากฏขึ้น ดังรูป

4.  ในตำแหน่ง HTTP หรือ FTP เพื่อพิมพ์โฆษณา (HTTP or FTP location to publish to) ของกล่องอักษรพิมพ์ ftp://<srevice provider’s address>/<ชื่อผู้ใช้> แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และคำผ่าน ในกล่องที่เหมาะสม

5.  ในรูปแสดงว่าสามารถรวมไฟล์พันธมิตรกับหน้านี้หรือไฟล์ทั้งหมดในแฟ้มไฟล์ ถ้าต้องการพิมพ์โฆษณาไฟล์ทั้งหมดของใยสถิตเพียงครั้งเดียว คลิ๊กปุ่มเลือกทั้งหมด (select all) แล้วคลิ๊กตกลง (OK)

6.  หลังจากไฟล์ทั้งหมดได้ลงพิมพ์โฆษณา เยี่ยมเยียนใยสถิตด้วยตัวแสดงเน็ตส์เคฟเพื่อทดสอบการทำงานของใยสถิต

7.  เพื่อแสดงทัศนะวิสัยของใยสถิตบนตัวอ่านเพลิน พิมพ์ http://.........แทนที่จะเป็น ftp://........และกดกุญแจเข้า (Enter key)

เน็ตส์เคฟคอมโพสเซอร์มีขีดความสามารถให้พิมพ์โฆษณาหน้าทันสมัย (up date) เพื่อเขียนทับหน้าเก่า เมื่อต้องการหน้าใหม่ที่ทันสมัย เพื่อขยายใยสถิตสามารถพิมพ์โยงใยใหม่ลงในดัชนีหรือหน้าอื่นที่เกี่ยวข้องและพิมพ์โฆษณาหน้าทันสมัยเหล่านี้เช่นเดียวกับหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอื่นๆ

อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) อินเตอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์ 5/6 มีขีดความสามารถให้พิมพ์โฆษณาใยสถิตอย่างง่ายๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยทำการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ติดเครื่องอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์ฟลอเรอร์และในกล่องตำแหน่งที่อยู่ URL พิมพ์ที่อยู่ FTP ของผู้จัดบริการที่ใยสถิตต้องการที่จะวางตำแหน่ง ตัวอย่าง เช่น ftp://<ชื่อผู้ใช้>@publish.bsu.edu/web/<ชื่อแฟ้มไฟล์>

2.หลังจากพิมพ์ที่อยู่ FTP กดกุญแจการเข้า (Enter key) เพื่อนำกล่องสนทนาบันทึกการเข้า (login) ออกมาปรากฏ ดังรูป ใส่ชื่อผู้ใช้และคำผ่าน แล้วคลิ๊กบนปุ่มบันทึกการเข้าสำหรับพิมพ์โฆษณาไฟล์

3.เริ่มเปิดวินโดวส์เอ็กซ์พลอเรอร์ เปิดแฟ้มไฟล์ที่ยึดถือไฟล์ที่ต้องการปิดประกาศบนอินเตอร์เน็ต ลัลดขนาดหน้าต่างของเอ็กซ์พลอเรอร์ ดังรูป

4.เพื่อพิมพ์โฆษณาไฟล์นั้น ป้าย (drag) ไฟล์ถึงหน้าต่างอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์แล้ววางลงสำหรับพิมพ์โฆษณา

ฟร๊อนต์เพ็จ (Front Page) ถ้าฟร๊อนต์เพ็จ 2000 หรือ XP มีให้เอื้อมหยิบ และผู้ส่งใยของผู้จัดบริการมีการติดตั้งส่วนต่อผู้ส่งใยฟร๊อนต์เพ็จ สามารถพิมพ์โฆษณาใยสถิตได้โดยใช้ HTTP มิฉะนั้นจำเป็นต้องพิมพ์โฆษณาใยสถิตด้วย FTP การพิมพ์โฆษณาใยสถิตอินเตอร์เน็ตด้วย HTTP ทำการตามขั้นตอนต่อไปนี้ของฟร๊อนเพ็จ

1.  ติดเครื่องฟร๊อนต์เพ็จ เลือกรายการไฟล์และคลิ๊กนำเข้า (Import) เพื่อให้กล่องสนทนาปรากฏ ดังรูป

2.  เลือกมนตราใยนำเข้า (Import Web Wizard) เพื่อประดิษฐ์ใยสถิตที่บรรจุด้วยเอกสารจากบัญชีบนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น หรือระบบไฟล์ที่ห่างไกล ที่เผื่อเลือก (Option) เลือกพิมพ์ C:\ My Documents\My Webs\My Web profile และคลิ๊กบน OK เพื่อให้กล่องสนทนาเลือกแหล่งกำเนิด ( Choose Source) ปรากฏ ดังรูป

3.  เลือกปุ่มวิทยุ (radio button) ที่ From a source directory of files on a local computer or network และพิมพ์หรือแสดง (browse) เลือกบัญชีแหล่งไฟล์ที่ต้องการนำเข้าในตำแหน่งกล่องอักษร เพื่อพิมพ์โฆษณาแฟ้มย่อย (Subfolder) เลือกกล่องตรวจ Include subfolders แล้วคลิ๊กต่อไป (Next) เพื่อเสร็จสิ้นการนำเข้าไฟล์

4.  หลังจากเสร็จสิ้นการนำเข้าไฟล์ เลือกรายการทัศนวิสัย (View) เลือกแฟ้ม (Folder) เพื่อแสดงไฟล์ที่นำเข้า ป้าย (Highlight) แฟ้มและไฟล์ที่สนใจ พิมพ์โฆษณา เลือกไฟล์และพิมพ์โฆษณาใย (Publish Web) ดูรูป

5.  ดังแสดงในรูปพิมพ์ที่อยู่ HTTP ที่ได้รับจากผู้จัดบริการในตำแหน่งที่กำหนด เพื่อพิมพ์โฆษณาใย ลงในกล่องอักษรและคลิ๊ก บนปุ่มพิมพ์โฆษณา ต่อไปนำเข้าชื่อผู้ใช้และคำผ่านในกล่องที่เหมาะสมและคลิ๊กตกลง คลิ๊กทำแล้ว (Done) หรือโยงใยชั้นสูง เพื่อแสดงใยสถิตที่พิมพ์โฆษณา

6.  การทดสอบใยสถิตที่พิมพ์โฆษณาว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ เปิดอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์หรือเน็ตส์เคฟคอมมูนิเคเตอร์และนำเข้าที่อยู่ URL ของใยสถิต สามารถแก้ไขบนคอมพิวเตอร์และพิมพ์โฆษณาไฟล์ที่แก้ไขใหม่

สรุป เมื่อจัดทำผู้ส่งใยแล้วเสร็จ จะต้องพิจารณาถึง ฐานใยการประยุกต์ข้อมูลสำหรับอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต (Web-Base Database Application for Intranet and Internet) ที่จะกล่าวต่อไป

แปลและเรียบเรียง : บัณฑิต พฤกษาเมธานันท์

๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบใยสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)