เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์  ระดับปฐมวัย 1.  ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัวเด็ก  2.  สอนให้เด็กรู้จักการสังเกต  ทดลอง  กล้าพูดกล้าถามในสิ่งที่อยากรู้  3.  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  4.  สอนให้เด็กรู้จักคิด  และแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง  5.  ให้เด็กมีส่วนร่วม   ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  6.  เรื่องที่สอนเด็กควรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  และสถานที่แวดล้อมเด็ก  เรื่องธรรมชาติรอบ ๆ ตัว  สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว