นวัตกรรมทางการศึกษา

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จากสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 พบว่าครูผู้สอนไม่มีรายละเอียด ข้อมูล สารสนเทศ ของท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้กับผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด โรงเรียนบ้านสระกระโจมจึงได้จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสระกระโจม เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา และได้สรุปผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามรายละเอียดที่แนบมาเพื่อประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ             

รายงานผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสระกระโจม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ในการดำเนินงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น จากผลการศึกษาพบว่า           

1. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระกระโจม ส่วนใหญ่ เป็น ชาย มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป และมีวุฒิปริญญาตรี            

2. เอกสารสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสระกระโจม จากความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระกระโจม พบว่าอยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับรูปเล่ม และภาพโดยรวมของเอกสาร คือ เนื้อหามีความครอบคลุมครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาชัดเจน อ่านง่าย ภาพประกอบช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจชัดเจน จัดพิมพ์ถูกต้องสวยงาม และมีขนาดเหมาะสมน่าสนใจ           

3. เนื้อหาและประโยชน์ของเอกสารสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระกระโจม มีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 1) เนื้อหาสาระเอกสาร มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นอย่างมาก เหมาะกับการนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่ บริบทของท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งแต่ โรงเรียนบ้านสระกระโจม ชุมชนบ้านสระกระโจม หมู่บ้านสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ และจังหวัดสุพรรณบุรี บุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย บุคคลที่ควรศึกษาและบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรแห่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ ศิลปะ/การแสดง  2) การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูสามารถนำแผนผังการบูรณาการไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้             

4. วิธีการนำเสนอเนื้อหา ช่วยสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริงอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม             

5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสระกระโจม มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนค้นคิด

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51714, เขียน: 25 Sep 2006 @ 12:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)