ความรู้นี้ได้มาจากท่านอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้........