รายงานสด สรุปงาน๔๙ และ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มุ่งพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ร่วมกัน "ทบทวนชีวิตพิชิต๕๐" (คลิก)

ภาพที่ ๑ ทีมงานใช้บริเวณหน้าห้องสรุปผลเทียบกับแผนงานปี งบประมาณ ๒๕๔๙

ภาพที่ ๒ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ กำลังติดป้ายผลเมื่อเทียบกับแผนของงานเจ้าของ

ภาพที่ ๓ ผลงานปีงบประมาณ ๒๕๔๙ มี ๔ โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนที่สำเร็จ (สีแดง)

 หลังจากที่ดำเนินการสำรวจเชิงปริมาณ ติดแถบสีแดง เป็นการสำรวจผลงานตามภาระกิจที่ได้วางไว้ล่วงหน้า หรือ ตามพันธกิจที่ตั้งใจจะดำเนินการ

 ส่วนที่สองหรือ การสะท้อนข้อโอกาสและข้อจำกัด โดยมีหน่วยงานที่สะท้อนการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ๑๕ หน่วยงานจาก ๔๔ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ส่วนที่สาม คือ การวางแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยดูจากความต้องการของหน่วยงานภายนอก ผลสะท้อนการฝึกอบรม และ ฝ่ายต่างๆจะนำไปเขียนรายละเอียดและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

JJ