AAR2549 and BAR2550

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี๒๕๔๙ และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๐

รายงานสด สรุปงาน๔๙ และ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มุ่งพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ร่วมกัน "ทบทวนชีวิตพิชิต๕๐" (คลิก)

ภาพที่ ๑ ทีมงานใช้บริเวณหน้าห้องสรุปผลเทียบกับแผนงานปี งบประมาณ ๒๕๔๙

ภาพที่ ๒ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ กำลังติดป้ายผลเมื่อเทียบกับแผนของงานเจ้าของ

ภาพที่ ๓ ผลงานปีงบประมาณ ๒๕๔๙ มี ๔ โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนที่สำเร็จ (สีแดง)

 หลังจากที่ดำเนินการสำรวจเชิงปริมาณ ติดแถบสีแดง เป็นการสำรวจผลงานตามภาระกิจที่ได้วางไว้ล่วงหน้า หรือ ตามพันธกิจที่ตั้งใจจะดำเนินการ

 ส่วนที่สองหรือ การสะท้อนข้อโอกาสและข้อจำกัด โดยมีหน่วยงานที่สะท้อนการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ๑๕ หน่วยงานจาก ๔๔ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ส่วนที่สาม คือ การวางแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยดูจากความต้องการของหน่วยงานภายนอก ผลสะท้อนการฝึกอบรม และ ฝ่ายต่างๆจะนำไปเขียนรายละเอียดและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Meeting ช่วงบ่ายนอกจากให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายเล่าแผนปีต่อไปแล้วโดยมีผู้บริหารและทีมงานช่วยกันซักถาม- เสริม -เติมแต่งแล้ว...ก็ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์ฯในแต่ละด้าน...ร่วมแรงร่วมใจเสียดายไม่มีข้าวเย็นเลี้ยง..พอถึงหกโมงเย็นเราจึงได้แยกย้ายกลับ

               - ทีมงานศูนย์ฯ-


เขียนเมื่อ 

ภาพบรรยากาศการทำการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งช่วงห้าโมงเย็นครับ

Sw_25sep06v1

Sw_25sep06v2