การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

Conpetency กับการพัฒนาองค์กร

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สำนักวิทยบริการได้จัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ" ซึ่งในวันนั้นดิฉันได้กล่าวถึงคำ 3 คำที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจไม่ตรงกัน จึงขอนำมาถ่ายทอดให้เข้าใจตรงกัน คำ 3 คำที่ว่านั้นคือ คำว่า CBL; CBT; และ TP  ดังนี้ 

     Competency-Based Learning (CBL) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลในระยะยาว ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่องานในอนาคต วัตถุประสงค์ของ CBL คือ ต้องการให้บุคคลรู้จักเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง หรือเกิด Self Learning ได้ในที่สุด กล่าวคือ บุคคลจะเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจนก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่พึงประสงค์หรือเกิดผลงาน (Performance) ตามที่องค์การคาดหวัง

   Competency-Based Training (CBT)   เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาบุคคลในระยะสั้น โดยเน้นที่การพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลที่จำเป็นต่องานเฉพาะหน้า ซึ่งมักจะเกิดจากข้อจำกัดอันเนื่องมาจากการขาดทักษะที่จำเป็น เช่น บรรณารักษ์ที่หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายใน แต่ขาดทักษะในการนำเสนอ (Presentation Skill)  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร  ดังนั้น บุคคลดังกล่าวจึงต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา Competency ในเรื่องการนำเสนอ เป็นต้น

      Training Process  เป็นกระบวนการการฝึกอบรมในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และเกิดทัศนคติที่เหมาะสมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ขาดตกบกพร่องขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51696

เขียน

25 Sep 2006 @ 10:04
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก