นักศึกษาปริญญาเอกกับวิทยานิพนธ์เรื่อง KM (2) : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแนว AI

         ต่อจากตอนที่ 1 (click)

คุณเนาวนิตย์  ได้เขียนในรายงานเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรว่า  มีขั้นตอนคือ
(1) กำหนดวิสัยทัศน์ว่าอยากเห็นองค์กรเป็นอย่างไร
(2) กำหนดพฤติกรรมที่นำไปสู่วิสัยทัศน์นั้น
(3) เปิดตัวและสื่อสารวัฒนธรรมออกมา
(4) วัดประเมินระดับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมและเสริสร้างความรู้  ทักษะ  โดยใข้แบบฟอร์ม
(5) ตอกย้ำวัฒนธรรมโดยการสื่อสารต่อเนื่อง   และเอาไปโยงกับการบริหารผลงานที่เรียกว่า PM - Performance Management

         ผมได้ชี้ต่อที่ประชุมว่า   ที่คุณเนาวนิตย์ไปค้นมาและนำมาเขียนไว้นั้นเป็นแนวทางที่ใช้กันโดยทั่วไป   ที่อาจเรียกว่าเป็นกระแสหลักของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

         แต่ สคส. มีประสบการณ์อีกแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าแนว AI อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/learn2fly/36295, 36303, 36309, 37288 และ 39671

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)