เสนอการต่อยอดงานวิจัย

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการผลิตลูกบอลชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อหน่วยงาน งานฟาร์มพืชคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อนำวัสดุที่มีคุณภาพทางการเกษตรมาผลิตลูกบอลในการบำบัดน้ำเสีย

                     ๒.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของจุลินทรีย์ชีวภาพจากการผลิตลูกบอลในการบำบัดน้ำเสีย

สิ่งทดลอง การผลิตลูกบอล EM ball จากวัสดุ

                  ๑.จุลินทรีย์คุณภาพ ๓ ชนิด

                   ๒.ถ่านบริสุทธิ

                   ๓.รำละเอียด,รำหยาบ

                   ๔.ดิน

                    ๕.ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ ต่อยอดนวัตกรรมประสิทธิภาพของลูกบอลชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

ณัฐพงษ์ พรดอนก่อ ๑๙ / ๐๑ / ๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารความเห็น (0)