หลังจากที่ทีมงานของโครงการวิจ้ยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ นำโดยท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉำ ท่านผศ.ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านโพนทอง ทีมงานKM ของโรงเรียนทุกคนต่างก็กระตือรือร้นในการช่วยกันขับเคลื่อน KM  เพราะได้รับคำชี้แนะและกำลังใจ จากทีมงานของโครงการวิจ้ยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ เป็นอย่างดียิ่ง และต่างก็ขวนขวายช่วยกันกำหนดหัวปลาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนต่อไป