ขอเชิญร่วมบันทึก "ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21" ลุ้นรับรางวัล หมดเขต 30 มค. นี้

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

เนื่องในโอกาสวันครูในปีใหม่ 2556 นี้ โครงการ สรอ. ขอความรู้ ขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow ร่วมกันบันทึกเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ "ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21"

บันทึกลงสมุดของท่านใน  GotoKnow และใส่คำสำคัญ "ครู" ลุ้นรับเงินสด 2,500 บาท 2 รางวัล จากการสุ่มจับหมายเลขบันทึกที่ร่วมกิจกรรม หมดเขต 30 มค. 56

ผู้ที่ได้ชื่อว่า "ครู" เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภาระกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยครูนอกจากจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้ว ครูยังต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในเนื้อหาที่ต้องถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และครูยังต้องจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะต้องพัฒนาศิษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

ดังนั้นครูในศวรรษที่ 21 นี้ควรจะมีทักษะใดบ้าง หากเราทราบความต้องการเหล่านี้จากผู้ปกครอง ครู ชุมชน และ เยาวชน การพัฒนาทักษะครูให้ถูกทิศทางก็น่าจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาของไทยประสบความสำเร็จได้

ขอบคุณค่ะ

ทีมงาน GotoKnow"สรอ. ขอความรู้" เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง GotoKnow และ สรอ. (EGA) เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศค่ะ


 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (35)

เขียนเมื่อ 

ตกลงเกณฑ์ตัดสินคือการสุ่ม? หรือวัดจากอะไรครับ และทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ผมว่ามันแคบไปสำหรับหลายๆท่านคนอื่นๆ 

ความคิดเห็น่สวนตัวครับ

ด้วยความเคารพ

กิจกรรมของโครงการ สรอ. ขอความรู้ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาให้รางวัลจากการสุ่มมาโดยตลอดค่ะ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบันทึกตามประเด็นค่ะ บันทึกตามที่อยากจะพูดอยากจะเขียน ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาที่ต้องสวยงามค่ะ 

และในโครงการนี้สำหรับปีแรกที่ สรอ. เข้ามาสนับสนุนนี้ ประเด็นที่เลือกมานั้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขอความเห็นจากสมาชิกในเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาค่ะ แต่มีบางครั้งทาง GotoKnow ก็จะจัดเป็นประเด็นพิเศษตามวาระขึ้นค่ะโดยไม่สอดคล้องกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาค่ะ เช่น ความรักของพ่อ และ New Year New You เป็นต้นค่ะ

และสำหรับประเด็นเรื่องครูนี้ ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่แคบไปค่ะ เพราะทุกคนต้องมีครู คนรอบข้างก็ต้องมีครู ไม่ว่าจะเป็น บุตรหลานหรือญาติพี่น้อง และสมาชิกส่วนใหญ่ของ GotoKnow นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคือ ครูหรือบุคคลากรทางการศึกษา ค่ะ

และโดยวาะที่สำคัญสำหรับวันนี้ซึ่งคือวันครูของปี 2556 จึงเป็นประเด็นที่ควรจะส่งเสริมการบันทึกให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

P'Ple ..ขออนุญาต..ส่งภาพกล้วย ... เนื่องในวันครูแด่  ท่าน อจ. ดร. จันทวรรณ  นะคะ   ดอกไม้วันครู คือ "ดอกกล้วยไม้" โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณลักษณะของ ดอกกล้วยไม้ มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับ สภาพชีวิตครู นั้นคือ กว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตดอกออกผล ให้เราชื่นชมได้ ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็นศิษย์คนแล้ว...คนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้่เวลาอบรมสั่งสอนมิใช่น้อย...เช่นกัน

 

          

      เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปโพสท์แบ่งปัน เพื่อประชาสัมพันธ์ ในเฟสบุคด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

จากป้านพ(อาสาสมัคร "กัลยาณการุณย์")

เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ให้ เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2556 ขอรำลึกถึงพระคุณครูทุกท่าน  และเป็นกำลังให้กับครูทุกท่านในการก่อสร้างสังคมดี

 

เขียนเมื่อ 

ทักษะต้นๆ...ที่คุณครูมี...ทั้งในยุคก่อน และยุคนี้...หรือร่วมสมัย...ในมุมมองของผม คือ...ใจที่ให้ศิษย์....เป็นประเด็นที่น่าเขียนบันทึกมากครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมว่าผู้บริหารและครูควรมีทักษะตามกลักวิชาการดังนี้

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยี่

ทักษะด้านการสามารถมองภาพรวมของความสำเร็จในการบริหาร หรือการปฏิบัติโดยรวมได้เป็นอย่างดี

ทักษะด้านการพัฒนาและการประยุกต์

ผมคิดว่าถ้าผู้บริหารและครูจะอยู่ในยุคใดก็ตามหากมีทักษะตามที่ว่านี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ 

อุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์
IP: xxx.48.211.146
เขียนเมื่อ 

ทักษะของครูที่พึงมีในทศวรรษที่ 21  ตามทัศนคติของดิฉัน  ดิฉันคิดว่าสิ่งแรกที่ครูพึงมีคือ  การเป็นครูต้นแบบ 

ต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี ถูกต้องตามครรลอง ครองธรรมและถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  ทักษะที่สอง คือ  การเป็นครูผู้เป็นผู้นำทางวิชาการ  ครูต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  เป็นผุููู้้นำในการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  รู้เท่าทันสถานการณ์และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำมาบูรณาารกับเนื้อหาสาระที่ตนเองสอนได้  ทักษะที่สาม คือ ครูนักวิจัย  มีทักษะในการทำวิจัยเพราะการทำวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้และหาแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามทักษะนี้จึงเป็นสิ่งที่ครูยุคใหม่ในทศวรรษที่ 21 พึงจะต้องพัฒนาตนเองให้มีสามทักษะนี้เพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวสู่สังคมโลก

วนิดา แสวงผล
IP: xxx.51.148.24
เขียนเมื่อ 

ครูยุคไหนๆก็ต้องมี คือ ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะยุคCentury 21st ก่อนจะสื่อสารอะไร  แก่ใคร ผ่านช่องทางใดๆ อย่างน้อยต้องบวกด้วย  ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical and Analytical )+ ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม Ccreative Innovation) +ทักษะการสร้างค่านิยมที่ดีๆ ( Value Equality) + ทักษะการยอมรับเข้าใจในความแตกต่าง (Diversification) มิฉะนั้นจะไม่เท่าทันค่ะ
 


 

ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ขอเรียนเชิญบันทึกลงในสมุดของท่านเองด้วยนะคะ และใส่คำสำคัญ "ครู" เพื่อที่บันทึกจะถูกนำมาแสดงที่หน้าหลักอัตโนมัติค่ะ และด้วยวิธีนี้ทางทีมงานจะสามารถสุ่มตัวเลขบันทึกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรับรางวัลได้โดยสะดวกด้วยนะคะ

รัตนา นวลแตง
IP: xxx.180.222.140
เขียนเมื่อ 

ครู ....คือผู้ให้ไม่ว่าจะอยู่หนใดหัวใจแห่งความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข..........มันฝังลึกในดวงจิตจนยากจะลบเลือน แม้เวลาจะผ่านมานานเท่าไร ... แต่ความรู้สึกในใจ ยังรักและห่วงใยในหน้าที่ที่เต็มใจที่จะเป็นคนหนึ่งในผู้ให้ตลอดกาล....................

อาวุธ สุทธมาศ
IP: xxx.53.76.219
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นครูต้องศึกษาเด็กนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารเพื่อนครูต้องหาวิธีแก้ปัญหาเด็กนักเรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่มต้องนำวัฒนธรรม ประเพณีของไทยมาปลูกฝังให้เด็กๆไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่แบ่งพวกแบ่งสีไม่ลำเอียง ให้ความรักกับนักเรียนทุกคน  ครูทุกวันนี้ต้องทำสงครามกับความไม่รู้ของเด็กและต้องให้ความคิดแก่เด็กเกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างชาติและค่านิยมในเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม สังคมชนบทยังขาดแคลนระบบสื่อสาร ระบบอินเตอร์เนตยังเข้าไม่ถึง  

เขียนเมื่อ 

.....ครูผู้สรรค์สร้าง_จิต........วิญญาณ
ประสิทธิ์วิทยาการ..............เพื่อหล้า
อารีรักสุดประมาณ..............ปวงศิษย์
เพียรเปลี่ยนสัตว์ในข้า.........ตื่นฟื้นเป็น”ฅน”

ทักษะที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการสร้าง ความเป็น ”ฅน”

บุญเอื้อ บุญฤทธิ์
IP: xxx.4.81.66
เขียนเมื่อ 

อุดมการณ์ของครู  ที่ควรเพิ่มเติม

1. ไม่ทำให้ตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าให้ผู้ปกครองนักเรียน

2. ไม่เล่นการเมืองในสังคมครู ด้วยการนำผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของตน

3. ส่งเสริมให้ศิษย์จบการศึกษาตามมาตรฐาน

sermpaque
IP: xxx.53.25.238
เขียนเมื่อ 

ในปัจจุบันครูต้องมีทักษะทางการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีพร้อมกับภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษากายและภาษาใจ อีกทั้งต้องรู้จริง รู้ใจ แล้วรู้แจ้งในสิ่งที่จะสั่งสอนศิษย์ จึงจะเป็นทักษะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ที่ได้มาเยือนแล้วพร้อมการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ให้สั่งสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนสอนโดยไม่สงวนความรู้และไม่แสวงหาผลประโยชน์นอกจากรายได้ที่ได้จากรัฐ

นางไหวริย๊ะ เจริญเระ
IP: xxx.53.79.63
เขียนเมื่อ 

ครู คือผู้ที่มีหน้าที่ส่งต่อความรู้ ความคิด ศาสนา คุณธรรม และกลวิธีในการหาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ โดยตนเองเป็นแบบอย่าง ในแต่ละยุคแต่ละสมัย จากอดีตจนปัจจุบัน โลกจะเจริญหรือตกต่ำ่่ขึ้นอยู่กับกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการศึกษา  ซึ่งมีครูเป็นตัวจักรสำคัญ

สุพจน์
IP: xxx.53.76.33
เขียนเมื่อ 

ครู ควรเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้ มีจรรยาที่สง่างาม มีจิตใจดี เอื้ออารีแก่คนทั่วไป ที่ขาดไม่ได้คือเป็นผู้ที่มีวิธีสื่อสารที่เหมาะแก่ศิษย์แต่ละคนตามสภาพโดยไม่ปิดบังอำพรางและแสวงหาผลประโยชน์

เขียนเมื่อ 

Font ปรับขนาด ตอนเขียน Blog ไม่ได้ ครับ

ัying
IP: xxx.51.172.129
เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ให้ในสิ่งที่ดีแก่ศิษย์และสังคม และครูคือผู้รับ รับคำชม คำติ คำนินทาว่าร้าย(จากศิษย์เกรเ  จากเพื่อนร่วมอาชีพ ที่เป็นครูรับจ้างทำงาน และจากสังคมที่ไม่เป็นธรรม)

ครู คือ แบบอย่างของผู้ตามมาทีหลัง  ครู  คือ ผู้ให้  ทั้งวิชาความรู้และความหมายอื่นๆ  ครู คือ ผู้สอน  ผู้ที่ทำให้นักเรียน  นักศึกษาได้มีวิชาความรู้  ครู คือ บุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของโลก  อย่าทำให้เปราะเปลื้อน

นางรัตนา อวิรุทธพาณิชย์
IP: xxx.113.102.74
เขียนเมื่อ 

ครู คือ ผู้ที่รักและหวังดี  พร้อมที่จะชี้ทางสว่างให้แก่ลูกศิษย์เสมอว่าเป็นลูกในอุทรของเรา

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ สิ่งสำคัญคือเรามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ และกิจกรรมนี้ยังบ่งบอก แนะนำความคิดแนวทางการเป็นครูให้เพื่อนๆครูด้วยกัน ขอบคุณกิจกรรมดี


ขอบคุณมากค่ะทุกท่าน ยังมีเวลาร่วมกิจกรรมนี้อีกจนถึงสิ้นเดือนนะคะ รบกวนช่วยเขียนเป็นบันทึกในบล็อกของท่านเองด้วยนะคะ เพื่อระบบจะได้นำหมายเลขบันทึกมาสุ่มจับรางวัลโดยอัตโนมัติค่ะ

ขอบคุณค่ะ อ.หมอ JJ ที่แจ้ง  bug มาให้ทราบนะคะ จะให้ทีมงานตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูที่นี่มี สามคน รับผิดชอบ8 ชั้นนักเรียน 45 คน  ครูจึงเป็นคนสอนหนังสือ  ซึ่งฟังแล้วรู้สึกอย่างไรในหัวใจ ไม่รู้นะ แต่ตอนทุกคนตั้งใจสอน หนังสือ ใครจะว่าคุณภาพมันต่ำก้แล้วแต่จะมอง  แต่เด็กที่นี่อ่านหนังสือออก คิดเลขเป็น ครูก็สอนหนังสือได้เต็มที่ ผมบอกครูว่า สอนให้เพียงอ่านออก เขียนได้ คิดเดลขเป้นและเป้นคนดี

rungsri kanittadis
IP: xxx.121.9.165
เขียนเมื่อ 

มอบดอกกล้วยไม้      กราบไหว้คุณครู      ผู้สร้างความรู้      ครูทั่วแผ่นดิน......

    ที่่หนูเป็นครูอยู่ได้ทุวันนี้ ไม่ใช่เพราะเก่ง ไม่ใช่เพราะรวย  ไม่ใช่เพราะโชคช่วย

           แต่ หนูมีคุณครู เป็นผู้สั่งสอน อบรม บ่มนิสัย ขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นครูที่ดีได้ในปัจจุบัน.

พิทักษ์ วราฤทธิชัย
IP: xxx.24.47.181
เขียนเมื่อ 

ครู....เป็นได้ที่ใจ...ต้องมีหัวใจของความเป็นครู

เพราะด้วยหัวใจของความเป็นครูที่ดี จะทำให้ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำหน้าที่ของท่านได้อย่างไม่ย่อท้อ

และไม่เกรงกลัวต่ออำนาจชั่ว ใฝ่ต่ำที่อาศัยสถานะความเป็นครูมาหากิน

ไม่ว่าจะเป็นมายาคติแห่งเงินตรา หรือภาพลวงตำแหน่งวิชาการ งานบริหาร

คุณค่าของครู อยู่ที่ผลงานสอนลูกศิษย์ ไม่ใช่ คศ3

มีคำเปรียบครูว่าเป็นดั่งเรือจ้าง

เรือจ้างต้องส่งคนข้ามไปถึงฝั่งหมดทุกคนที่มากับเรือ

มิใช่มาสิบคน มุ่งส่ง เพียง หนึ่ง หรือสองคน โดยการติวพิเศษ

แล้วทิ้งคนที่เหลือไว้ บอกว่าเข็นไม่ไป

ประเทศนี้ไปได้ด้วยคนเก่งเพียงคนเดียวหรือสองคนได้จริงหรือ

แล้วที่เหลือไม่ใช่เด็กไทยที่จะโตขึ้นเป็นทรัพยากร ของชาติไทยหรือไร

ครูจึงเป็นผู้สร้างคนดี คนเก่ง ให้แผ่นดินนี้เสมอมา 

หากไม่มีหัวใจความเป็นครูที่ดี ครูก็สร้างปัญหาให้แผ่นดินแบบยั่งยืนได้เช่นกัน...

ณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์
IP: xxx.172.96.242
เขียนเมื่อ 

ครู  คือทุกสิ่งทุกอย่างของศิษย์  และคือความหวังของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

ทักษะสำหรับครูในทศวรรษที่ 21  ต้องพิจาณาว่าในทศวรรษที่ 21 เราต้องการนร.ของเรมมีหน้าตาเป็นอย่างไร ทุกวันนี้  ครูบางส่วน(ท่านั้น)มักเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาหรือสอนมาเมื่อ 10,20 - 30 ปี ก่อนเป็นสรณะ  ไม่มีอะไรลบล้างได้ จึงน่าสงสารเด็กนักเรียนมาก  เพราะสิ่งที่ครูสอนไม่สามารถปรับใช้กับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้  แต่ก็มิได้หมายความว่าสิ่งที่ครูเป็นมานั้นไม่ถูกเลยนะครับ มีหลายอย่างที่ดีเช่นความรัก ความอบอุ่น ความเสียสละอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์ที่ครูในยุคปัจจุบัน(รุ่นใหม่)อาจจะมีน้อยไปแต่ครูรุ่นก่อนมีมาก   ดังนั้นการทำงานของครูที่เป็นชุมชนครูเพื่อศิษย์ (PLC) ที่ต้องอาศัยทีมในการทำงานนั้น ต้องสามารถเชื่อมโยงประสานความรู้ของครูแต่ละยุคให้สามารถทำงานร่วมกันได้  ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูคือทักษะการประสานงาน การประมานงานเป้นได้ท้ังศาสตร์และศิปล์

ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั้นความรู้มีมากเกิดใหม่ขึ้นก็มาก ครูก็ต้องมีทักษะการสืบค้น,การสื่อสารและการใช้สื่อเทคโนโลยี เพราะถ้าครูยังไม่เกิด นร.ก็เกิดยาก

การเรียนรู้ของนร.จะมีความหมายมากถ้าสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขมีภูมิคุ้มกันต่อส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 ดังนั้นครูควรมีทักษะการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ของครูจำเป็นจะต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ เพราะท้องถิ่น ชุมชน คือ สังคมจริงส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเพียงสังคมสมมติ ควรเรียนรู้จากกิจกรรมของชุมชนและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ุดังนั้ครูควรมีทักษะในการเข้าหาชุมชนและถอดบทเรียน

การในการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆในชุมชนเป้นเรื่องสำคัญมาก  เราพูด เรื่องบูราการมานานแต่ไม่ประสบความสำเร้จเพราะ เราขาดทักษะการมีส่วนร่วม  การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  การทำเป้าหมายองค์กรมาก่อนตัวบุคคล

ในอนาคตเมื่อมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากๆคงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ครูควรมีทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เป็นกระบวนการมากกว่าความรู้ กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาได้แก่ Awarness   Atitude  Action

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ประมวลได้จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐบาล และเอกชน  และเพื่อนร่วมงาน

กฤตพร จุใจ
IP: xxx.77.204.156
เขียนเมื่อ 

ครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับศิษย์  

ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ครูต้องพัฒนาในด้านต่างๆมากมาย

แต่สิ่งหนึ่งที่ครู ขาดไม่ได้ หรือไม่ควรจะขาดสิ่งนี้ไปคือ  ความรัก

รักในอาชีพครู รักในความเป็นครู  รักษาจรรณยาบรรณครู เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผล

สอนศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ศิษย์เห็น

เด็กทุกคนความสามารถในการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน ครูควรแยกกลุ่มให้ได้

คนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ คนขยัน คนขี้เกียจ ครูต้องรักในตัวลูกศิษย์ก่อน

เมื่อซื้อใจลูกศิษย์ได้ ไม่ว่าจะสอนอะไร เขาจะตั้งใจฟัง และรับรู้ในสิ่งที่เราสอน

ณัฐธิดา
IP: xxx.7.204.149
เขียนเมื่อ 

ครูคือยอดมนุษย์ กล้าหาญอดทนไม่หวั่นไหวแม้เสียงปืนดังเข้ามาใกล้คอยปกป้องลูกศิษย์เหมือนแม่ไก่ป้องลูกไก่ ขอกราบเท้าคุณครูทุกท่าน ขอกราบและอาลัยคุณครูวีระชนผู้เสียสละ ท่านอยู่ในความทรงจำของศิษย์ตลอดไป  

มาลี
IP: xxx.55.175.132
เขียนเมื่อ 

ครูคือบุคคลที่ทุกคนเคารพบูชา และเป็นแบบอย่างในทุกที่   รักความเป็นครู  รักษาจรรณยาบรรณครู  ไม่ทำลายครอบครัวเพื่อนร่วมงาน  ไม่เป็นมือที่สามของครอบครัวอื่น  ไม่ทำลายครอบครัวเพื่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม  เหมาะสมกับการเคารพ ของคนทุกคน  ในสถานที่การศึกษาเป็นคนดี  มาบ้านก็ควรเป็นคนดี  

อิสรียา สันติวงศ์สถิตย์
IP: xxx.207.181.187
เขียนเมื่อ 

ครูเมื่อเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่ 2 ของลูกแล้ว สิ่งที่ให้ย่อมเป็นความรักอันบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก(ศิษย์)

ครูเมื่อเปรียบเหมือนพี่แล้ว สิ่งที่ให้ย่อมเป็นความเสียสละ (ทั้งแรงกาย และแรงใจ) เพื่อให้เห็นความสำเร็จ

ครูเมื่อเปรียบเหมือนเพื่อนแล้ว สิ่งที่ให้ย่อมเป็นความใกล้ชิด ดูแลห่วงใย

ครูเมื่อเปรียบเหมือนเรือจ้างแล้ว สิ่งทีให้ย่อมนำพาให้เดินไปในทางที่ถูก ที่ควร และส่งถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

ครูเมื่อเปรียบเหมือนสายน้ำแล้ว สิ่งที่ให้ย่อมชำระล้างสิ่งสกปรกให้สะอาด ทำให้สดชื่นเบิกบาน

ครูเมื่อเปรียบเหมือนกระดาษทรายแล้ว  สิ่งที่ให้ทุกคำสอนย่อมขัดเกลาให้สวยงาม น่าชมท่ามกลางคนรอบข้าง

ครู คือ ผู้ให้  ครู เป็นผู้สร้าง 

"เมื่อจิตใจดีแล้ว  สิ่งทั้งปวงดีหมด"

หมายเลขบันทึก

516454

เขียน

16 Jan 2013 @ 13:22
()

แก้ไข

05 Oct 2015 @ 16:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 28, ความเห็น: 35, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง