การบรรยายหัวข้อ "ประสิทธิผลของระบบการจัดการอิเล็คทรอนิกส์โลจิสติกส์"การบรรยายในการประชุมการประการประหยัดพลังงานในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

หมายเลขบันทึก: 516386เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2013 21:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มกราคม 2013 21:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ชื่อผู้ทำดุษฎีนิพนธ์  นายธนพล ก่อฐานะ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์  ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์:

    ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์: 

รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์

ชื่อปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

คำสำคัญ  ประสิทธิผล / การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
/ ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

  การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบ  การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มี  ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ได้แก่ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของการใช้ระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน412 ตัวอย่างและทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาแบบจำลองโครงสร้าง (StructuralEquation Model, SEM) และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์คุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์อยู่ในระดับมากและ ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของการใช้ระบบนอกจากนี้ความพึงพอใจของการใช้ระบบ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
Student’s Name:  Mr. Tanapol Kortana

Thesis Title:    The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

  Antecedents and Outcome

Thesis Advisors:  Assoc. Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvec

  Asst. Prof.Dr. Bundit Pungnirund

Degree:  Doctor of Philosophy (Innovative Management)

Keywords 
  The  Effectiveness / Electronic Logistics Management /
 Antecedents and Outcome

There were two objectives for this research on the antecedents  and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management; and 2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management.The researchwas made from 412 examples by purposive method and  used 
the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and in – depth  interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the
efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users and cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท