รางวัลหนึ่งแสนครูดี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

            รางวัล  “ หนึ่งแสนครูดี ”   ประจำปี  ๒๕๕๕ตอนที่ ๑ 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ  ( / ) ครู  (  ) ผู้บริหารสถานศึกษา (  ) ศึกษานิเทศก์  (  ) ผู้บริหารการศึกษา

  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  ๓-๓๑๑๑-๐๑๐๓๗-๕๔-๙
  เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพครู เลขที่ ๕๒๒๐๑๒๔๑๓๑๙๘๔๘

  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)  นางนารี นามสกุล  พามนตรี

  NAME  MRS. NAREE   SURNAME  PHAMONTREE

  เพศ  ( / ) หญิง  (  ) ชาย  อายุ  ๔๗  ปี
  สถานภาพ  (  )  โสด  ( / )  สมรส  (  )  อื่น ๆ.......................
  ตำแหน่งปัจจุบัน  (  ) ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  ( /  ) ชำนาญการ
  (/ )  ครู  (  ) ชำนาญการพิเศษ
  (  )  ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา  (  ) เชี่ยวชาญ
  (  )  ผู้บริหารการศึกษา  (  ) เชี่ยวชาญพิเศษ
  (  ) ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ  ๑๗  ปี ( ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล )
เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครู โปรดระบุกลุ่มสาระที่สอน ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก / โท / สาขา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ค.บ.

ภาษาไทย

๒๕๓๖

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ป.กศ.สูง

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

๒๕๒๗

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ม.ศ. ๕

-

๒๕๒๕

โรงเรียนสตึกมัธยม จ,บุรีรัมย์

ป.๗

-

๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปลัดมุม(โคกวัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน  สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา  เขต ๑๙ ตำบล / แขวง ธาตุ  อำเภอ / เขต เชียงคาน  จังหวัด  เลย

  โทรศัพท์ ๐๔๒ -๘๗๗-๐๒๕  โทรสาร   ๐๔๒-๘๗๗-๐๓๔ e-mail [email protected]

  ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  เลขที่  ๕๖  ถนน  -  หมู่ที่  ๒  บ้านนาอ้อ

     ตำบล / แขวง นาอ้อ  อำเภอ / เขต  เมืองเลย  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๐๐

    โทรศัพท์    -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๔-๗๘๘-๑๓๒๓

    โทรสาร  -  e-mail  [email protected]
๒. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.๑ ผลงานของผู้ขอรับรางวัล

พ.ศ. ๒๕๕๒  กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “รักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จ
  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและ
  เยาวชนไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๓  รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
  พ.ศ. ๒๕๕๓  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
  ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐
  ปี ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ.๒๕๕๓  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโต้วาที ประเภท
  ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐  ปี ๒๕๕๓
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ.๒๕๕๓  ครูเครือข่าย สาชาภาษาไทย มีผลปฏิบัติงานที่ดี และได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ในงาน “สุดยอดไม้เด็ดครูไทเลย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา
  เขต ๑๙
  พ.ศ. ๒๕๕๔  ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมุดบันทึกความเป็นครูดีได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๑ วัน
  โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของ
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานคุรุสภา

  พ.ศ. ๒๕๕๔  ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ  Best  Practice งาน
   “ นวัตกรรมล้ำค่า การศึกษาไทเลย ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  เขต ๑๙ 

รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ

ที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

ชื่อผลงาน

ได้รับรางวัล

จากอันดับที่…

หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง

นางสาวณัฏฐิกา  ศรีชัยวงษ์

ม.๓

แข่งขันรายการ “ คนเก่งภาษาไทย ” สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

เข้ารอบ ๖๔ ทีมระดับประเทศ

รายงานผลการแข่งขัน

นางสาวธิดารัตน์  คำป่อง

ม. ๓

แข่งขันรายการ “ คนเก่งภาษาไทย ” สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

เข้ารอบ ๖๔ ทีมระดับประเทศ

รายงานผลการแข่งขัน

นายยิ่งรักษ์  หาร์โกสีย์
นางสาวศิรินทิพย์  บุญฮสด
นางสาวอินทุอร  จันทร์ต้น

ม.๓

การแข่งขันโต้วาที ประเภททีม ระดับ ม.ปลาย

เหรียญทอง

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติบัตร

เด็กหญิงเพ็ญทิวา สุระชัยปัญญา

ม.๓

การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

ระดับ ม.ต้น

เหรียญทอง

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติบัตร

นายพีรพล  บงค์บุตร

ม.๖

แข่งขันรายการ “คนเก่งภาษาไทย” สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

เข้ารอบ ๑๘ ทีมระดับประเทศ

รายงานผลการแข่งขัน

นางสาวชมพูนุช.  บุตรพรม

ม.๖

แข่งขันรายการ “คนเก่งภาษาไทย” สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย

เข้ารอบ ๑๘ ทีมระดับประเทศ

รายงานผลการแข่งขัน

ประวัติการทำงาน ( เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ )

ปีการศึกษา

ตำแหน่ง

สอนชั้น / ระดับ

สถานที่ทำงาน

พ.ศ.๒๕๓๘

อาจารย์ ๑

ภาษาอังกฤษ ม.๒ – ม.๕

โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม  จ.เลย

พ.ศ.๒๕๔๒

อาจารย์ ๑

ภาษาไทย ม.๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย

พ.ศ.๒๕๕๑

ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ

ภาษาไทย ม.๔ , ม.๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย

ประวัติการสอนของครูผู้สอน

  เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.๒ - ม.๕ สถานศึกษา  โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ตำบล / แขวง เหมืองแบ่ง อำเภอ / เขต  วังสะพุง  จังหวัด  เลย สังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันสอนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๕  สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  ตำบล  / แขวงธาตุ  อำเภอ / เขต  เชียงคาน  จังหวัด  เลย รหัสไปรษณีย์  ๔๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๘๗๗๐๒๕ โทรสาร ๐๔๒-๘๗๗๐๓  ทำการสอนรวมเป็นเวลา  ๑๗  ปี

การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๓ ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพฯ) การสัมมนา/ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน

ระยะเวลา

(วัน)

ระหว่าง วันที่..

เดือนพ.ศ…

สถานที่อบรม/

ศึกษา/ดูงาน

หมายเหตุ

(เอกสารอ้างอิง)

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัด

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓

กลุ่มคุณภาพฯ ธาตุ จอมศรี จ.เลย

- เกียรติบัตร

การฝึกอบรมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

๒๗-๒๙ ก.ย.๕๓

สพป.เลย เขต ๑

เกียรติบัตร

การอบรมหลักสูตร “การอ่านสู่งานเขียน”

๒๙-๓๑ ก.ค.๕๔

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  ณ โรงเรียน  ภูเรือวิทยา จ.เลย

- เกียรติบัตร

การประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการคิดวิเคราะห์ (Programme For International Student Assessment : PISA)

๑๖-๑๘ ก.ย.๕๔

กลุ่มจุฬาภรณราช-
-วิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเลยออร์คิด จังหวัดเลย

- เกียรติบัตร

๒.๒ คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

การครองตน ( คุณธรรม จรรยาบรรณ และ จิตวิญญาณ )

นางนารี  พามนตรี เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และ กิจกรรมชุมชน

มีความยุติธรรมต่อศิษย์และเพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และ รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่ามีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความเข้มแข็ง ขยันอดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน รู้จักประหยัด มัธยัสธ์ และ รู้จักออม ซื่อสัตย์สุจริต ต่อการงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีความสนใจ ห่วงใย ในการเรียนการสอน และ ความประพฤติของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน รักษาความลับของศิษย์ รักและศรัทธาในอาชีพครู ประพฤติตนอย่างเหมาะสม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา เต็มความสามารถมีความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติงานและดำรงชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย ยึดหลัก  คุณธรรมพื้นฐาน คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  มีวินัย

การครองคน ( คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม )

นางนารี  พามนตรี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น จนเป็นที่ชื่นชมยินดีของเพื่อนร่วมงานและชุมชนมีลักษณะเป็นผู้นำ มีผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำงานร่วมกับชุมชน เป็นประจำ โดยให้ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อบังเกิดผลประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอย่างดียิ่ง คำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนเป็นหลัก เสียสละประโยชน์ส่วนตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้น ในโอกาสวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขตการศึกษา  ระดับภาค และระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทุกครั้งที่ทางโรงเรียน อำเภอ จังหวัดจัดขึ้น

การครองงาน ( การปฏิบัติงาน )

นางนารี  พามนตรีมีความเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์นำเทคนิคใหม่มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดทักษะการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจัดให้มีการรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ฝึกให้นักเรียนได้ทันต่อเหตุการณ์ จัดป้ายนิเทศเพื่อเสนอข่าวสาระสำคัญที่เป็นปัจจุบันและมีประโยชน์มีความพยายามปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุดข่าวสารไร้พรมแดน หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อบรม ศึกษาดูงาน ค้นคว้าด้วยตนเอง ในงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครู มีความรู้ด้านการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร โดยการจัดทำเครื่องมือวัดจุดประสงค์การเรียนรู้และทำการทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผลการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่รับผิดชอบ ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขนักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั้งการคิด การพูด  การฟัง การอ่าน การเขียน ตลอดจนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัญหาภาษาไทยที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และ ช่วยเหลือ เสริมสร้าง แบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม รู้จักนำความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและชีวิตประจำวัน  ทำให้การใช้ภาษาไทยของนักเรียนพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องอย่างกว้างขวางทุกอาชีพ เช่น นักประพันธ์ ผู้อ่านข่าว นักกลอน นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร  เป็นแบบอย่างทีดีต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน และ สังคม ทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว เป็นที่ศรัทธายกย่องและยอมรับของผู้เรียน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน และสังคมว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NAREEPAMONTREE

คำสำคัญ (Tags)#หนึ่งแสนครูดี#รางวัลหนึ่งแสนครูดี

หมายเลขบันทึก: 516366, เขียน: 15 Jan 2013 @ 18:01 (), แก้ไข: 15 Jan 2013 @ 18:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

ดีใจด้วย เด้อ

nareenoi
IP: xxx.77.149.207
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจ