ครูสุธะนะ พามนตรี (ครูตี๋ ครูไทยเลย)

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: suthana
  • ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  • สมาชิกเลขที่ 147763
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

       ชื่อ – นามสกุล      นายสุธะนะ      พามนตรี

เกิดวันที่      ๔        เดือน        พฤศจิกายน       พ.ศ.      ๒๕๐๗   อายุ      ๔๗      ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี  ( ค.บ. ) จากสถาบันการศึกษา  สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

     ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู  อันดับ  คศ. ๓  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ขั้น ๓๐,๙๖๐.-บาท สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

สถานที่ทำงานในปัจจุบัน   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย   สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙   ตำบล/แขวง  ธาตุ    อำเภอ/เขต  เชียงคาน  จังหวัด   เลย  รหัสไปรษณีย์     ๔๒๑๑๐         โทร   ๐๔๒-๘๗๗๐๓๔

      คู่สมรสชื่อ   นางนารี  พามนตรี  อาชีพรับราชการครู ตำแหน่ง ครู  อันดับ  คศ. ๑

มีบุตร         ๓         คน   ชาย           ๑             คน    หญิง           ๒           คน

     ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  ๕๖  หมู่ที่ ๒ ถนน -  ตำบล/แขวง   นาอ้อ         อำเภอ/เขต    เมืองเลย    จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์   ๔๒๑๐๐          โทร. ๐๑ - ๒๖๓๘๐๓๙

ที่อยู่สำหรับติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์

     ประวัติการทำงาน  เริ่มรับราชการ  เมือวันที่   ๑๘   เดือน     มีนาคม      พ.ศ. ๒๕๓๔

ตำแหน่ง  อาจารย์  ๑  ระดับ ๓ โรงเรียนเลยพิทยาคม  ช่วยราชการ โรงเรียนนาแห้ววิทยา

อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู   อันดับ  คศ.  ๓  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ขั้น    ๓๐,๙๖๐.- บาท   สังกัด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  ตำบล/แขวง    ธาตุ       อำเภอ/เขต    เชียงคาน   จังหวัด   เลย  รหัสไปรษณีย์              ๔๒๑๑๐         โทร   ๐๔๒-๘๗๗๐๒๕