จากการจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ที่วิทยากรกลุ่มควรทำ ควรมีดังนี้

บทบาทหน้าที่ของวิทยากรกลุ่ม 1.        สร้างความเข้าใจให้สมาชิกกลุ่มในกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน

2.        สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง ผ่อนคลายให้กับสมาชิกกลุ่ม

3.        ทำให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักกัน สนิทสนม ไว้ใจกัน รักกัน เข้าใจกัน

4.        กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่ม ขุดเอาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาเล่า

5.        มีความอดทนและความมุ่งมั่นสูง ไม่ขี้บ่น

6.        จับประเด็น วิเคราะห์บรรยากาศทีมและองค์กร

            หากท่านผู้อ่านคิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมอีก ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับ