นักปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทย

นักปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทย

  เกริ่นนำ   :            ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยมาเกือบ  4  ปี  ทำให้ทราบว่า  ปัญหาสำคัญของการเรียนวิชานี้คือ  ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียน  ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนอ่านออกเสียงตัว      คำควบกล้ำ  ไม่ชัดเจน  ส่งผลให้การอ่านไม่ถูกต้อง    การเขียนสะกดคำผิดไป  รวมถึงการสื่อความหมายไม่ตรงตามที่ต้องการ          เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้น  ข้าพเจ้าได้ทำการทดลองแก้ปัญหา   โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียง  กล่าวคือ  คัดเฉพาะนักเรียนระดับชั้น  ม . 1  จำนวน  15  คน  (ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง)  มาฝึกหัดการอ่านออกเสียง  ตามชุดแบบฝึกการอ่าน  ที่ข้าพเจ้ารวบรวมไว้

  เทคนิควิธีปฏิบัติ 1.เมื่อทราบปัญหาของนักเรียนแล้วได้ดำเนินการรวบรวมชุดแบบฝึกการอ่านขึ้นมา  ทั้งหมด  19  ชุด 2.  คัดเลือกกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง  จำนวน  15  คน 3.  ใช้เวลาคาบที่  8  ของทุกวันอังคาร  (ยกเว้นสัปดาห์ที่  ม.  1  ต้องไปสวดมนต์)  และคาบว่าง  ในการสอนการฝึกอ่านออกเสียง 4.  ทดสอบพัฒนาการการอ่านออกเสียงของแต่ละคนเป็นระยะ ๆ 5.  ประเมินการอ่านของนักเรียนแต่ละคน  ลงในแบบประเมินการอ่านออกเสียง 6.  เมื่อสิ้นปี  มีการสรุปผลภาพรวมของการอ่านออกเสียงว่าพัฒนาขึ้นหรือไม่อย่างไร        และหาวิธีการแก้ปัญหาที่พบ  นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินชุดแบบฝึกการอ่านด้วยว่า       สมควรใช้ต่อไปหรือไม่อย่างไร

  เอกสารอ้างอิง บรรเทา        กิตติศักดิ์.หนังสือเรียนภาษาไทย    011เสริมทักษะภาษา     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช,      พิมพ์ครั้งที่  2. 2537. วัชรพงศ์      โกมุทธรรมวิบูลย์  และคณะ.แผนการสอนภาษาไทย ท 101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.  

บทเรียนที่ได้      การที่เราแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นได้  ย่อมส่งผลดีต่อตัวผู้เรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนต้องพัฒนาการอ่าน ของตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยคำสำคัญ     ชุดแบบฝึกการอ่าน  19  ชุด  

วันที่นำส่งข้อมูล     24  กันยายน  2549

ผู้นำส่งความรู้     นางเนตรนภา  รัตนะ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย หน่วยงาน                               โรงเรียนห้องสอนศึกษา โทรศัพท์                 08-96334768

E – Mail                  [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51617, เขียน: 24 Sep 2006 @ 16:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)