บลอกที่ได้รับการ Vote ว่าเป็น 'บลอกดีเด่น' จะได้รับรางวัลพิเศษ 2 บลอก

 - 1 บลอก จากอาจารย์คัดเลือก

       (เกณฑ์อาจารย์อยู่ที่นี่ อยากรู้ให้ระบายสีดู):(ก)บันทึกสม่ำเสมอ (ข)มีสาระเกี่ยวข้องกับวิชา (ค)เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของสมาชิก (ง)มีข้อคิดเห็นจากบุคคลอื่น (จ)มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ฯลฯ)

  - 1 บลอก ที่สมาชิกในชั้น vote

      (เกณฑ์ตามสะดวก)


ทั้งสองบลอกอาจเป็นบลอกเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ -ไม่แน่

Vote ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30กันยายน 


กติกา 1.ไม่ Vote ให้บลอกตนเอง

           2 Vote ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง

               (ให้มีเหตุผลประกอบว่าดีอย่างไร)

           3.เสีบง vote เท่ากันแบ่งรางวัลคนละครึ่ง

           4.รางวัลนี้ไม่เกี่ยวกับการการประเมินเกรด

           5.ต้องได้คะแนนvote มากกว่า 8 จึงจะมีสิทธิได้รางวัล


ประกาศผล 30  กันยายน 49 เวลา 24.00 น.

แจกรางวัล วันที่ 6 ตุลาคม ในห้องสอบ ดร.เตือนใจ