ปัญหาการเมืองไทย

hell angle
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญหาการเมืองไทย

ปัญหาการเมืองไทย

การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปของรัฐและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง   โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล  คนเราจึงต้องแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ  คือ ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ

                         กลุ่มแรก   การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ  โดยเป็นการต่อสู่กันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและอิทธิพลในการบริหารกิจการบ้านเมือง                          กลุ่มที่สอง  การเมืองเป็นเรื่องของกรจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม                          กลุ่มที่สาม   การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด  ขณะที่ผู้คนซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจำกัด  การเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดความขัดแย้งขึ้น                          กลุ่มที่สี่   มองการเมืองว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งจากการดำเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก                           กลุ่มที่ห้า  การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก  3  ด้านคือ  งานที่เกี่ยวกับรัฐ  การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและอำนาจกรบริหารราชการแผนดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการดำเนินงานตาม                            กลุ่มที่หก  การเมืองเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายของรัฐกล่าวคือ การเมืองคือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย หน่วยงานและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย

                             ตัวอย่างความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปัจจุบัน สถานการณ์ชายแดนภาคใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

                           การสำรวจปัญหาจากประชาชนในพื้นที่พบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  มีปัญหาที่สั่งสมกันมากมายหลายด้าน และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน  บทความนี้ได้พยายามที่จะหาพยายามหลักฐานข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือจากเอกสาร  ทัศนะ  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาเท่าที่ค้นคว้ามาได้  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเข้าถึงสาเหตุที่เป็นแก่นแท้ของปัญหา  ดังนี้                          วัฒนธรรมการใช้อำนาจและลัทธิการพัฒนา:  ปัญหาเดิมที่ดำรงอยู่                                การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในกรณีความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2547  ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า  เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้  เกิดจากปัญหาสำคัญ 3  ประการคือ·        ปัญหาวัฒนธรรมการใช้อำนาจกับดักประวัติศาสตร์·        ปัญหาในด้านลัทธิพัฒนา

·        ปัญหาวัฒนธรรมการเรียนรู้

                           ชาติพันธ์  เอกลักษณ์และความเชื่อลัทธิทางศาสนาของคนกลุ่มใหม่ :  พลวัตของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปด้านชาติพันธ์  ด้านเอกลักษณ์                                เรื่องชาติพันธ์เป็นปัญหาที่ปรากฏในรัฐไทยมาช้านาน  รวมทั้งมีการกล่าวอ้างว่าปัญหานี้สามารถแก้ไข  คลี่คลายได้ผ่านมาตรการ  นโยบายรัฐด้านต่างๆ  แต่กรณ๊กลุ่มชาติพันธ์ที่เป็นคนชายขอบที่มีความต่างทางด้างวิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภาษา  การแต่งกาย  แม้กระทั่งศาสนาและมีความพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือของประเทศไทย  กลุ่มชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้  รัฐไทย  ระบบความรู้ของสังคมไทย  ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขมากกว่าการที่จะยอมรับว่าเป็นความต่างเป็นความหลากหลายที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วมและไม่ได้เป็นปัญหาต่อเอกภาพหรือความมั่นคงของประเทศ                        ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ 2  ประการคือ                                     ยึดรัฐธรรมนูญ  ยอมรับความหลากหลาย                                           ข้อเสนอซึ่งเป็นผลการรับฟังความดิดเห็นจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2547 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีดังนี้·        การปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง·        ต้องเข้าใจและเคารพความหลากหลายของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้·        ปรับการบริหาร  การทำงานของหน่วยงานรัฐให้ตรงกับสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน·        รัฐบาลและสังคมไทยต้องเข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องภาษามลายู  วัฒนธรรมและการวิถีชีวิตของคนมุสลิม เพราะถ้ารัฐบาลใช้นโยบายหรือบริหารประเทศที่ส่งผลกระทบกับการใช้ภาษา  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนมุสลิม จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป  รวมทั้งต้องเปิดโอกาส·        เปิดพื้นที่ให้คนในสังคมไทยเข้ามามีบทบาทในการลดการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย ใช้แนวทางสันติประชาธรรม                    ในสถานการณ์ของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระแสความคิด  ความต้องการที่สุดโต่งทั้งสองด้าน  ทั้งความคิดสุดโต่งด้านความมั่นคงซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง  การปกครองมานาน  และแนวทางสุดโต่งที่ปะทุขึ้นมาเพื่อตอบโต้รัฐในอีกด้านหนึ่ง  ทางออกของปัญหาคือ  การสร้างทางเลือกให้กับประชาชนคนสามัญ  โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด  ความต้องการ  อุดมการณ์ ของประชาชนส่วนใหญ่  ซึ่งต้องการที่จะดำรงชีวิตร่วมกัน โดยปกติสุข  มีการเคารพในสิทธิ  เสรีภาพซึ่งกันและกัน  ยอมรับในเอกลักษณ์กันและกัน โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้น  เป็นตอน  เป็นกระบวนการในช่วง 3 ปีหรือ 4-5 ปีข้างหน้า  แนวทางนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยตรง แต่จะช่วยคลี่คลายปัญหา ช่วยคลี่คลายความหวาดระแวง และประการสำคัญ ช่วยคลี่คลายความมุ่งมาดปรารถนาของการใช้กำลัง  เพราะการใช้ใช้กำลังไม่ว่าจากฝ่ายไหนก็ตาม  ถ้าขาดเสียซึ่งฐานความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่แล้ว  ไม่คิดว่าจะเป็นความยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีสิ่งดีๆให้อ่านทางนี้ค่ะความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาละเอียดมากค่ะ การสรุปเนื้อหาค่อนข้างดีเลยทีเดียว ทำให้เรารู้ลึกถึงปัญหาทางการเมืองยิ่งขึ้น ดีมากๆเลยค่ะ ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองอย่างเราคนหนึ่ง=="

เล็ก
IP: xxx.113.61.197
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบถึงปัญหาการแทรงแซงของทหารในเมืองไทย เพื่อทำรายงาน ถ้างัยช่วยด้วยนะครับ

 

สุชาดา ยองปัน
IP: xxx.147.44.118
เขียนเมื่อ 

อยากขอรบกวน ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ปัญหาของการเมืองไทยหน่อยได้ไหมคะ

1. ปัญหาการเมืองไทยกับระบบราชการ

2. ปัญหาความมั่นคงของชาติ

 หรือปัญหาอะไรก็ได้คะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

 

สุชาดา

Hell Angle
IP: xxx.90.249.246
เขียนเมื่อ 

http://www.soc.soc.go.th/SLK/re3Y_taksin/re3y_tosum.pdf

http://isc.ru.ac.th/data/PS0000254.doc

ตอนนี้นู๋อยู่ในช่วงสอบอ่าค่ะ  ลองดูรายระเอียดในurlนี้ก่อนน่ะค่ะ

แล้วเดี่ยวนู๋จัดการสารสนเทศใหม่อีกทีน่ะค่ะ

 

ขอบคุณมากน่ะที่มีสนใจในเรื่องนี้

มดเดินดิน
IP: xxx.26.89.1
เขียนเมื่อ 

ขอนำมาอ่านและจะประยุกต์ ใช้ ให้พอเหมาะเพื่อทำข้อสอบวันเสาร์นี้ ขอบคุณที่ให้ความรู้

playgirs
IP: xxx.123.134.7
เขียนเมื่อ 

.อยากทราบถึง ปัญหาการเมืองไทยกับระบบราชการแบบ ละเอียดมากๆๆๆๆๆๆๆที่สุดค่ะ..พี่ค่ะช่วยหนูหน่อยนะค่ะ..จะเรียนจบแล้ว..ขอบคุณค่ะ

ฝัน
IP: xxx.172.208.213
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันแบบระเอียดที่สุดค่ะ

[email protected]
IP: xxx.9.124.105
เขียนเมื่อ 

อยากให้พันธมิตรเปิดสนามบินสุวรรณภูมิไวๆเพราะเดือดร้อนมากกกค่ะ

ปทมพร
IP: xxx.172.59.77
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าปัญหาการเมืองไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือไม่อย่างไรคะ

ไผ่
IP: xxx.122.147.230
เขียนเมื่อ 

พี่น้องชาวรามคำแหง ครับ กรุณา เลือก เบอร์ 2นะครับ พรรรค ศรัทธาธรรม วันที่ 19 นี้ นะครับ โปรดเลือก เบอร์ 2นะคับ

araira1
IP: xxx.40.204.246
เขียนเมื่อ 

ฟังข่าวทีไหร เครียด มาก เมื่อไหร่ประเทศจะสงบ

ทุกฝ่ายล้วนแล้วเรียนสูง แต่ดูซิ !!!! ป่าเถือนทั้งนั้น แล้วเมื่อไหร่ประเทศจะเจริญ

2222222222
IP: xxx.172.198.230
เขียนเมื่อ 

มีอีกป่ะ***********************

คน
IP: xxx.172.253.130
เขียนเมื่อ 

คุณจะบ้ากันหรือป่า ว กูคือคัยมาทามมายเนี๊ย

ห อ ย ห ล อ ด
IP: xxx.172.253.130
เขียนเมื่อ 

อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่

ร้านยายจ๊ะจังเลย

จ.อุทัย

นะหนิง กาญจนา

din
IP: xxx.12.73.20
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ปัญหาการแทรงแซงของทหารในเมืองไทยคร๊าฟ ครอบคุณลวงหน้าครับ

ศิษย์วัด
IP: xxx.49.30.234
เขียนเมื่อ 

การเมืองคือการหลอกลวง

http://watcanoon.igetweb.com/

อำภรศักดิ์ แก้วเกื้อ
IP: xxx.229.183.203
เขียนเมื่อ 

อยากทราบปัญหาการเมืองไทยด้านการรวมกลุ่มทางการเมือง อ่ะคับ

คำสำคัญ (Tags)

#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก

51490

เขียน

23 Sep 2006 @ 21:27
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 23:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก