การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูในโรงเรียนโดยการเล่าเรื่อง ความสำเร็จ ของคณะครูแต่ละคน แล้วให้ครูที่เป็นผู้ฟัง ได้ให้ข้อคิดเห็นจากการฟัง เสนอประเด็นที่ได้จากการฟัง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดแนวคิด วิธีการ ที่หลากหลาย และยังทำให้ครุได้มีโอกาศมาปรึกษา มาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน