กิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งในฐานะครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา  ได้สอนให้นักเรียนเขียนบันทึกความดี  ดูแล้วเป็นเรื่ิองง่ายๆ  แต่เด็กๆบางคนไม่เขียน  ก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไร  ครูได้แต่บอกเขาว่า  เป็นการฝึกการเขียนบันทึกอีกรูปแบบหนึ่ง  เพื่อเตือนสติตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆ 

สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีแต่สิ่งยั่วยุรอบด้านที่ทำให้เด็กๆต้องหวั่นไหว  บางคนอาจคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ดี เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย  บางคนอายที่จะทำสิ่งที่สังคมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี

ในฐานะที่เป็นครูผู้สอน ใกล้ชิดเด็กๆ  ลองใช้ความสามารถโน้มน้าวให้เขามองเห็นว่า การทำดี ควรเริ่มต้นที่ตัวเอง  และสามารถทำได้ ไม่ยากเลย 
รูปแบบการเขียนบันทึกความดี  ไม่มีรูปแบบ เพียงให้เด็กๆกำหนดวันเวลา  และเขียนบันทึกเอง ส่งครูสัปดาห์ละ 1  ครั้ง  ครูตรวจบันทึกแล้วให้ข้อมูลป้อนกลับ  ส่วนใหญ่จะชมเชย  และให้กำลังใจ ที่สำคัญ ให้คะแนนด้วย ลองทำดูซิคะแล้วเราจะได้รู้จักเด็กๆซึ่งเป็นศิษย์ของเรามากยิ่งขึ้น  บางคนเขียนไม่เป็น ก็ค่อยๆ สอน เขาจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเขาได้มากขึ้น  การเขียนบันทึกความดี  จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ดีวิธีหนึ่ง  ลองทำดูซิคะ