AAR_KM ในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลการนำ"การจัดการความรู้"มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา หน่วยงานใน ม.ข

  ผมได้รับเอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์กร" ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งผมได้รับเชิญให้ไป บรรยาย ในเรื่องการจัดการความรู้ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ก่อนกลุ่มจะเดินทางไปสัมมนาต่อที่จังหวัดหนองคาย ในการสัมมนา ดังกล่าวมีผู้ร่วมบรรยาย อีกหลายท่าน และมีหลายหัวข้อ เช่น "การสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน" "การคิดเชิงบวก" และ มีการสัมมนานอกสถานที่อีกสองวันที่จังหวัดหนองคาย

 เมื่อผมได้รับเอกสาร จึงถือโอกาสทำ AAR ของตนเอง ซึ่งมีโอกาสไปเข้าร่วมด้วย(บางส่วน)

 การประเมินโครงการ แบ่งตามหัวข้อมีทั้งหมด ๖ ตอน ส่งแบบประเมิน ๔๓ ชุด ได้รับตอบกลับมา ๒๙ ขุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖

 ๑. สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผลจากการประเมินใน ๔ เรื่อง คือ ๑.ทิศทางและนโยบายการพัฒนาวิชาการ ๒. การสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน ๓. การจัดการความรู้ในองค์กร และ ๔.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ข้อสรุปของกิจกรรมทั้ง ๔ ผล คือ "ปานกลาง" เหมือนกันหมด

 ๒. สื่งที่แตกต่าง คือ ความคิดเห็นก่อนและหลังของทั้ง ๔ เรื่อง ก่อนบรรยาย ค่าเฉลี่ย ๒.๘๖ หลังการบรรยาย ค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ หรือ ตีความว่า ก่อนฟัง ความรู้ความเข้าใจค่อนข้างน้อย แต่ หลังการบรรยาย ความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมาก

  ซึ่งผลการประเมินว่าปานกลาง(๑) แต่ได้รับความรู้ความเข้าใจมาก(๒) ซึ่งครั้งต่อไปหากได้รับ เชิญไประยะสั้นๆ ๑ ชั่วโมง คงต้องคิดให้หนักๆครับ และ คงต้องดูภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดก่อนไปช่วย

 ผมขอเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ หากสนใจในรายละเอียด ท่านสามารถหาได้จาก  http://reg.kku.ac.th

 JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#aar

หมายเลขบันทึก

5125

เขียน

08 Oct 2005 @ 16:39
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก