องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2001)ได้เน้นให้บุคคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้าง International classification of functioning, disability and health (ICF) ในขั้นตอนการประเมินและการรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ/หรือจิตสังคม ได้แก่ พิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Activity and Participation) และ/หรือข้อจำกัดของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (Activity Limitation and Restrictive Participation) ภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะของแต่ละบุคคลที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์ เช่น กายภาพบำบัด และ กิจกรรมบำบัด อย่างไรก็ตามการให้บริการทางการแพทย์ในระดับขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ยังคงเกิดปัญหาอย่างมากในการประเมินองค์ประกอบต่างๆของ ICF เนื่องจากรูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน และการให้บริการโดยทีมทางการแพทย์ยังคงขาดประสิทธิภาพ (Nieuwenhuijsen, Zemper, Miner, & Epstein, 2006)

 

ปัจจุบันมีการริเริ่มสร้างโปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง (Self-management program)ในผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ/หรือจิตสังคม  และมีงานวิจัยล่าสุด (Nour, Laforest, Gauvin, & Gignac, 2006) แนะนำให้นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดร่วมมือสร้างโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้อ จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถของผู้ป่วยในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ตัวอย่างดังกล่าวทำให้ทั้งสองวิชาชีพเกิดความตื่นตัวและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างโปรแกรมแก่ผู้ป่วยด้านอื่นๆต่อไป

เอกสารอ้างอิง

Nieuwenhuijsen, E. S., Zemper, E., Miner, K. R., & Epstein, M. (2006). Health behavior change models and theories: Contributions to rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 28(5), 245-246.

Nour, K., Laforest, S., Gauvin, L., & Gignac, M. (2006). Behavior change following a self-management intervention for housebound older adults with arthritis: an experimental study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3(12), 1-13.

World Health Organization. (2001). International classification of functioning, disability and health (ICF). Geneva, Switzerland: World Health Organization.