การวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่

การวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีแนวทางในการดำเนินการแบ่งตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการดังนี้

 1. การ วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ( Resources) ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่นั้นต้องดำเนินงานให้ครอบคลุมองค์ประกอบทางด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human resources) สู่ความดีงามและความเป็นเลิศ
  • การพัฒนาทรัพยากรกายภาพ (Physical resources) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การวางแผนงบประมาณ (Budget) อย่างประหยัด พอเพียง  และคุ้มค่า
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology) อย่างชาญฉลาด
 2. การวิจัยและพัฒนากระบวนการ (Process)ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่จะต้องดำเนินการทุกกระบวนการของการจัดการ ซึ่งได้แก่
  • การวางแผน (Plan) จะต้องทำการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) แผนงานประจำปี (Year Plan) และโครงการ (Project)
  • การปฏิบัติงาน (Do) จะต้องมีการทำวิจัยในการปฏิบัติงาน (Routine to Research :R2R) อันครอบคลุมการออกแบบ (Design) การก่อสร้าง (Construction) การบริการ (Service) การปฏิบัติการ (Operation) การซ่อมบำรุง (Maintenance) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) ระบบสารสนเทศ (Information System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management system)
  • การตรวจสอบ (Check) ด้วยการเฝ้าระวังและวัดผล (Monitoring) การตรวจติดตาม (Audit) และการตรวจประเมิน (Assessment)
  • การแก้ไขปรับปรุง (Action) ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมในการประชุมในระดับต่างๆ ของสถาบัน
 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตผล (Output)ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่จะต้องทำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Outcome) และลดผลกระทบ (Impact) ซึ่งได้แก่
  • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการบริการ (Services) แบบ (Drawing) สิ่งก่อสร้าง (Building) ครุภัณฑ์ (Furniture) และสาธารณูปโภค (Infrastructure) ข้อมูลสารสนเทศ (Information Data) ให้มีมาตรฐาน

  • การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน