แนวทางการวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่

การดำเนินการแบ่งตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการ

การวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่

การวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีแนวทางในการดำเนินการแบ่งตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการดังนี้

 1. การ วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ( Resources) ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่นั้นต้องดำเนินงานให้ครอบคลุมองค์ประกอบทางด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human resources) สู่ความดีงามและความเป็นเลิศ
  • การพัฒนาทรัพยากรกายภาพ (Physical resources) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การวางแผนงบประมาณ (Budget) อย่างประหยัด พอเพียง  และคุ้มค่า
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology) อย่างชาญฉลาด
 2. การวิจัยและพัฒนากระบวนการ (Process)ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่จะต้องดำเนินการทุกกระบวนการของการจัดการ ซึ่งได้แก่
  • การวางแผน (Plan) จะต้องทำการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) แผนงานประจำปี (Year Plan) และโครงการ (Project)
  • การปฏิบัติงาน (Do) จะต้องมีการทำวิจัยในการปฏิบัติงาน (Routine to Research :R2R) อันครอบคลุมการออกแบบ (Design) การก่อสร้าง (Construction) การบริการ (Service) การปฏิบัติการ (Operation) การซ่อมบำรุง (Maintenance) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) ระบบสารสนเทศ (Information System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management system)
  • การตรวจสอบ (Check) ด้วยการเฝ้าระวังและวัดผล (Monitoring) การตรวจติดตาม (Audit) และการตรวจประเมิน (Assessment)
  • การแก้ไขปรับปรุง (Action) ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมในการประชุมในระดับต่างๆ ของสถาบัน
 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตผล (Output)ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่จะต้องทำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Outcome) และลดผลกระทบ (Impact) ซึ่งได้แก่
  • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการบริการ (Services) แบบ (Drawing) สิ่งก่อสร้าง (Building) ครุภัณฑ์ (Furniture) และสาธารณูปโภค (Infrastructure) ข้อมูลสารสนเทศ (Information Data) ให้มีมาตรฐาน

  • การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51157, เขียน: 21 Sep 2006 @ 15:36 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สกาวพร สังข์เงิน
IP: xxx.114.122.27
เขียนเมื่อ 

สนใจแนวทางการวิจัยและพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่ พอดีว่ากำลังจะจัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารอาคารสถานที่ให้กับบุคลากรในองค์กร จึงอยากขอคุยรายละเอียดด้วย

ซึ่งหากแนวทางการวิจัยฯ และประสบการณ์ของคุณศุภโชคตรงกับที่องค์กรเราค้นหา จะได้ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในช่วงเดือน ก.พ. 52 นี้ค่ะ หากสะดวกจะขอความกรุณาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์กับคุณศุภโชคค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สกาวพร

โทร. 0-2141-0798 หรือ 0-2143-0311

มือถือ 08-1297-5453