สารสนเทศคืออำนาจสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานและประสานงานขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องมีการแสวงหาสารสนเทศทั้งสิ้น สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ลดความไม่แน่นอน ความไม่กระจ่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการมีสารสนเทศที่ถูกต้อง แน่นอนย่อมหมายถึงผลกำไรในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีสารสนเทศในเรื่องใดจะทำให้ความไม่แน่นอนในเรื่องนั้น ๆ ลดน้อยลง สารสนเทศจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจ ในการบริหารงานและการวางแผนสำหรับอนาคต หากผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจมีสารสนเทศที่ดีในเรื่องนั้น กล่าวคือ มีสารสนเทศที่ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ก็ย่อมทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศไม่ว่าจะจริงหรือเท็จย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ทำให้เกิดเหตุการณ์ผันแปรต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ใน ปี พ.ศ. 2546 ชาวกัมพูชาบางกลุ่มได้รับข่าวผิดพลาดจากสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการเผาทำลายสถานฑูตไทยประจำกรุงพญมเปญ และบริษัทธุรกิจคนไทย อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าบุคคลใดมีสารสนเทศที่บุคคลอื่นไม่มี หรือได้รับสารสนเทศก่อนผู้อื่น บุคคลนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ก่อน ทำให้เกิดผลคือ มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจ สารสนเทศจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน สารสนเทศมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรเช่นเดียวกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบขององค์กรที่มองเห็นได้ แต่สารสนเทศเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเป็นได้อย่างเป็นรูปธรรม การเสาะแสวงหา รวบรวม และเก็บรักษาสารสนเทศในองค์กรต้องใช้เวลาหลายปีอย่างไรก็ตามสารสนเทศจะให้พลังอำนาจแก่เจ้าของก็ต่อเมื่อเจ้าของนำสารสนเทศไปใช้ ไม่ใช่เพียงแต่มีไว้ในครอบครองเท่านั้น เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับอุปกรณ์ สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าต่อผลิตผลต่าง ๆ ดังนั้น การนำสารสนเทศไปใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ