การวิจัยและพัฒนาอาคารสถานที่ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการการวางแผน (Plan) การนำไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) เกี่ยวกับทรัพยากรอาคารสถานที่

          อันเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ไปขัดขวางความสามารถคนรุ่นต่อๆ ไป ในการที่จะได้รับสิ่งที่สนองความจำเป็นพื้นฐานของเขาเหล่านั้น (Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations meet their own needs) โดยตระหนักถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ