วันนี้ได้มีโอกาสไปดูเด็กพิเศษที่ โรงเรียนสามเสนนอกมา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เรียนร่วมคือมีทั้งเด็กที่ปกติทางร่างกายและจิตใจ และเด็กพิเศษคือเด็กที่บกพร่องทางร่างกายจิตใจเด็กที่สติปัญญาด้อยจึงเรียกว่าเด็กพิเศษแต่เค้าสามารถเรียนรวมกับเด็กที่ปกติได้แต่ต้องเอาใจใส่กว่าเด็กปกติเพราะต้องเข้าใจในพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก สำหรับโอกาสที่เด็กพิเศษมาเรียนร่วมกับเด็กปกติคือเค้าสามารถมีโอกาสที่จะได้รับความรู้จากการสอนของอาจาย์อย่างเต็มความสามารถและทำให้พวกเค้าคิดว่าตัวเองไม่ได้มีปมด้อยมากมายสามารถมาเรียนรวมกับเด็กปกติได้ เด็กเหล่าไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีความสามารถแต่ในความสามารถของเค้าจะมีแตกต่างกันไป เช่น บางคนเก่งทางด้านดนตรี บางคนอ่านหนังสือไม่ได้แต่เก่งไปทางการทำอาหาร แค่เพียงให้พวกเค้าเหล่านี้ได้แสดงความสามารถที่มีในตัวเองออกมาไม่เป็นภาระของสังคมเพื่อสังคมจะให้โอกาสพวกเค้าเหล่านี้ใช้ชีวิตโดยช่วยเหลือตัวเองได้ก็พอแล้ว