การรู้ถึงแหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้ข้อมูลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาจะได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจประเภทต่าง ๆ โมเดลที่ใช้ในการตัดสินใจ เช่น ปัญหาเชิงปริมาณทางธุรกิจที่นักศึกษาสามารถใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ

Download เอกสารประกอบการเรียน