ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิทยากรกลุ่ม

เราใช้วิทยากรภายในสังกัด สสจ.ตากทั้งหมด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเป็น Facilitator

วันที่ 20 กันยายน 2549

กลุ่ม         รายชื่อ Facilitator    สถานที่ปฏิบัติงาน

1.เวชระเบียน          1. นางดุจดาว           ทับเบิก    รพ.ตสม.                                 

2. นางธาริณี            ศิริวัลย์     รพ.พบพระ

2. X-Ray                   1. นางรัชดา             โพธิ์ทอง  รพ.บ้านตาก                                 

2. นางอรอนงค์       เอี่ยมรอด รพ.สามเงา

3. Lab                       1. นางสาววราพร    คุ้มอรุณรัตนกุล       รพ.บ้านตาก                                 

2. นางนุชนาฎ         หล้ามะโน               รพ.สามเงา

4. TB Clinic              1. นางสาวปิย์วรา    ตั้งน้อย    รพ.บ้านตาก                                 

2. นางมัลลิกา          เอี่ยมสะอาด            รพ.ตสม.                                 

3. นางอำไพ            แสนทอน                สสจ.ตาก

5.พยาบาล OPD       1. นางธนิตา            พินิชกชกร               รพ.ตสม                                 

2. นางพวงพยอม    หมีโชติ                    รพ.บ้านตาก                                 

3. นางสาวอรนุช     ธรรมสอน               รพ.ท่าสองยาง

6.เภสัช                    1. นางสุภาภรณ์      บัญญัติ    รพ.บ้านตาก                                 

2. นายกิตติคุณ        บัวบาน    รพ.แม่ระมาด

7.พยาบาลผู้ป่วยภายใน          1. นางสาวกรุณา      ศรีปานใจ                รพ.ตสม.                                                 2. นางจารุวรรณ      พิมสาร    รพ.บ้านตาก

8.พยาบาลเยี่ยมบ้าน               1. นางวรวรรณ        พุทธวงศ์  รพ.บ้านตาก                                                 2. นางเมตตา           จันทร์ยานนท์         รพ.พบพระ

9. DTC      1. นางสาวพัชริยา    เจริญตรา รพ.บ้านตาก                

2. นายภควัฒน์        มณีศรี      สสจ.ตาก                

3. นางเกศราภรณ์    ภักดีวงษ์  รพ.บ้านตาก

10. TB Worker         1. นางสาวกีรตา       คงเมือง   สสจ.ตาก                                 

2. นางนิรกาฬ         กิตตินารถโกศล       สสจ.ตาก                                 

3. นางสมถวิล         จึงกระแพ                รพ.ตสม.

11.ตัวแทนสอ.ที่มี Pt                1. นางศรัณยา          ทาปิน      รพ.บ้านตาก                                                 2. นางทัศนีย์           ฉิมสุด      สสจ.ตาก                                                 

3. นางวรัชยา           เรือนเถิน รพ.ท่าสองยาง  

วันที่ 21 กันยายน 2549

กลุ่ม         รายชื่อ Facilitator    สถานที่ปฏิบัติงาน

1.เวชระเบียน          1. นางสาวปิย์วรา    ตั้งน้อย    รพ.บ้านตาก                                 

2. นางธาริณี            ศิริวัลย์     รพ.พบพระ

2. X-Ray                   1. นางสาวรัชดา       โพธิ์ทอง  รพ.บ้านตาก

3. Lab                       1. นางสาววราพร    คุ้มอรุณรัตนกุล       รพ.บ้านตาก

4. TB Clinic              1. นางสาวปิย์วรา    ตั้งน้อย    รพ.บ้านตาก                                 

2. นางอำไพ            แสนทอน                สสจ.ตาก

5.พยาบาล OPD       1. นางพวงพยอม                    หมีโชติ    รพ.บ้านตาก                                 2. นางสาวอรนุช     ธรรมสอน               รพ.ท่าสองยาง

6.เภสัช                    1. นางสุภาภรณ์      บัญญัติ    รพ.บ้านตาก

7.พยาบาลผู้ป่วยภายใน          1. นางจารุวรรณ      พิมสาร    รพ.ตสม.                                                 2. นางสาวกรุณา      ศรีปานใจ                รพ.บ้านตาก

8.พยาบาลเยี่ยมบ้าน               1. นางสาววรวรรณ  พุทธวงศ์  รพ.บ้านตาก

9. DTC                      1. นางสาววรวรรณ  พุทธวงศ์  รพ.บ้านตาก                                 

2. นายภควัฒน์        มณีศรี      สสจ.ตาก

10. TB Worker         1. นางศรัณยา          ทาปิน      รพ.บ้านตาก                                 

2. นางนิรกาฬ         กิตตินารถโกศล       สสจ.ตาก

11.ตัวแทนสอ.ที่มี Pt                1. นางศรัณยา          ทาปิน      รพ.บ้านตาก                                                 2. นางวรัชยา           เรือนเถิน รพ.ท่าสองยาง

12.งานคุ้มครองผู้บริโภค         1. นางเมตตา           จันทร์ยานนท์         รพ.พบพระ                                                 2. นายประโยชน์    มีจันทร์   สสจ.ตาก

13.งานควบคุมโรคติดต่อ         1. นางสาวกีรตา       คงเมือง   สสจ.ตาก                                                 2. นายชำนาญ         ปินนา      สสจ.ตาก

14.โรคไม่ติดต่อ      1. นางสาวนุชนาฎ  หล้ามะโน               รพ.สามเงา                                 2. นางสาวสมศรี     คำภีระ     สสจ.ตาก

15.งานเอดส์และยาเสพติด     1. นางสาวมัลลิกา    เอี่ยมสะดาก            รพ.ตสม.                                                 2. นายนัทธพงศ์      แสงแก้ว  สสจ.ตาก

16.งานส่งเสริมสุขภาพ          1. นายกิตติคุณ        บัวบาน    รพ.แม่ระมาด                                                 2. นางสมถวิล         โกรินทร์  สสจ.ตาก  

17.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม      1. นางทัศนีย์           ฉิมสุด      สสจ.ตาก                                                 2. นายสมศักดิ์         มาลีแก้ว   สสจ.ตาก

18.กลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุข        1. นางธนิตา            พินิชกชกร               รพ.ตสม                                                 2. นางสมร              เพชรอำพร              สสจ.ตาก                                                 3. นายเฉลิม            กล่อมเกลี้ยง            สสอ.พบพระ

19.งานเบาหวาน     1. นางสมถวิล         จึงกระแพ                รพ.ตสม.                                 

2. นางดุจดาว           ทับเบิก    รพ.ตสม.                                 

3. นางสาวพัชริยา    เจริญตรา รพ.บ้านตาก                                 

4. นางอรอนงค์       เอี่ยมรอด รพ.สามเงา

 5. นางเกศวราภรณ์  ภักดีวงศ์  รพ.บ้านตาก

วันที่ 22 กันยายน 2549

1.งานคุ้มครองผู้บริโภค         1. นางสาววรวรรณ  พุทธวงศ์  รพ.บ้านตาก                                                 2. นายประโยชน์    มีจันทร์   สสจ.ตาก

2.งานควบคุมโรคติดต่อ         1. นางสาวรัชดา       โพธิ์ทอง  รพ.บ้านตาก                                                 2. นางสาวกีรตา       คงเมือง   สสจ.ตาก                                                 

3. นายชำนาญ         ปินนา      สสจ.ตาก

3.โรคไม่ติดต่อ      1. นางสาววราพร    คุ้มอรุณรัตนกุล       รพ.บ้านตาก                                 

2. นางสาวสมศรี     คำภีระ     สสจ.ตาก                                 

3. นางพวงพยอม    หมีโชติ    รพ.บ้านตาก

4.งานเอดส์และยาเสพติด     1. นางสาวปิย์วรา    ตั้งน้อย    รพ.บ้านตาก                

2. นายนัทธพงศ์      แสงแก้ว  สสจ.ตาก                

3. นางจารุวรรณ      ทิมสาร    รพ.บ้านตาก

5.งานส่งเสริมสุขภาพ          1. นางสุภาภรณ์      บัญญัติ    รพ.บ้านตาก                

2. นายกิตติคุณ        บัวบาน    รพ.แม่ระมาด                

3. นางสมถวิล         โกรินทร์  สสจ.ตาก

6.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม      1. นางศรัณยา          ทาปิน      รพ.บ้านตาก                

2. นายสมศักดิ์         มาลีแก้ว   สสจ.ตาก                

3. นางทัศนีย์           ฉิมสุด      สสจ.ตาก

7.กลุ่มผู้ช่วยสาธารณสุข        1. นางธนิตา            พินิชกชกร               รพ.ตสม                

2. นางสมร              เพชรอำพร              สสจ.ตาก                

3. นายเฉลิม            กล่อมเกลี้ยง            สสอ.พบพระ

8.งานเบาหวาน     1. นางสมถวิล         จึงกระแพ                รพ.ตสม.                

2. นางดุจดาว           ทับเบิก    รพ.ตสม.                

3. นางสาวพัชริยา    เจริญตรา รพ.บ้านตาก                

4. นางอรอนงค์       เอี่ยมรอด รพ.สามเงา                

5. นางเกศวราภรณ์  ภักดีวงศ์  รพ.บ้านตาก

โดยสรุปคือ     

                   มีคนที่เคยเป็นวิทยากรกลุ่มมาแล้วเป็นหัวหน้าทีม และวิทยากรผู้ช่วยจะเรียนรู้การทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วย เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้จากการทำจริงหรือ Learning by Doing ทั้งนี้วิทยากรทุกคนไม่ได้ค่าตอบแทน เป็นการมาช่วยกันทำด้วยใจเพื่อต้องการจะนำการจัดการความรู้ลงสู่ทุกพื้นที่ในหน่วยงานสังกัด สสจ.ตาก                                          

                      มีคุณประสาน ( KM coordinator) 3 คนคือคุณพิมเพ็ญ(พี่อ้อย) คุณอรุณวษา(พี่ษา)และคุณกิตติพัทธ์(ติ) ที่ประสานให้เกิดกิจกรรมนี้ อำนวยความสะดวก ติดต่อ เป็นธุระในการบริหารจัดการโครงการ                                           

                       มีผมในฐานะคุณเอื้อ ( CKO) เป็นผู้ดูแลในภาพรวมร่วมกับประธานคุณอำนวยจังหวัดตาก (Chief of KM Facilitator)                                           

                      เชื่อมั่นว่าหลังจากเสร็จงานนี้แล้ว วิทยากรใหม่ทุกคนจะมีความมั่นใจในการนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงไปสู่งานประจำในหน่วยงานและพื้นที่ของตนเองได้

                  งานนี้เราแจกเสื้อทีมTak KM Team สีเหลืองให้แก่วิทยากรกลุ่มทุกคนด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TakPHOKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 51033, เขียน: 20 Sep 2006 @ 23:01 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)